Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE

 
2014-09-15 15:23:39
ZAWIADOMIENIE

 
2014-09-12 11:53:35
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Zawiadamia

    W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „wykonaniu urządzeń wodnych otworu nr 2A, na działce o nr 117/2 obręb Szymbark” został zebrany wystarczający materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.
W związku z tym Wójt Gminy Stężyca umożliwia stronom postępowania zapoznanie i wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w trakcie postępowania, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

2014-06-06 13:59:14
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamia w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka" został zebrany wystarczający materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.
2014-05-08 11:35:54
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 14.04.2014 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 25.04.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "wykonaniu urządzeń wodnych otworu nr 2A, na działce o nr 117/2 obręb Szymbark".

2014-05-05 13:46:17