Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

podaje się do publicznej wiadomości

informacje od odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stężyca”.

2014-12-31 09:02:03
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.) wykłada się „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stężyca” do publicznego wglądu na okres 21 dni.
2014-12-31 08:59:13
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Zawiadamia

    W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                w zakresie dróg publicznych” został zebrany wystarczający materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.
2014-12-23 14:46:03
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.02.2014 r. wpłynął wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.
2014-10-23 16:08:11
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.02.2014 r. wpłynął wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.
2014-09-12 11:42:26
OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

w dniu 26.06.2014 na wniosek:

Gminy Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca

2014-06-27 11:06:38
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267)
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 28.04.2014 na wniosek:
Gminy Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca
zostało wydane postanowienie  Wójta Gminy Stężyca znak: WG-OŚ.6220.14.2014.JS  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „wykonaniu urządzeń wodnych otworu nr 2A, na działce o nr 117/2 obręb Szymbark”.

2014-06-06 14:02:42
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267)
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 04.06.2014 na wniosek:
Gminy Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca
została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: WG-OŚ.6220.14.2013.JS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka”.

2014-06-05 08:47:44
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267), art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam że na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 24.02.2014 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 24.02.2014 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg na terenie Gminy Stężyca o infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego w trybie ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”.

2014-02-26 15:39:01
OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. z 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 i 104 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267)
 
podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
w dniu 20.02.2014 r. na wniosek:
Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego DROMOS Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kartuzy ul. Gdańska 26
została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: WG-OŚ.6220.7.2013.JS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: „podwójnym odzysku (kruszenie i wypełnianie) oraz zbieraniu odpadów budowlanych, w ramach funkcjonowania istniejącego Zakładu Przetwarzania Materiałów Kamiennych”.

2014-02-20 13:59:20