POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca   z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 09.01.2015 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 09.01.2015 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca

postanawia

Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka”.

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 w dniu 09.01.2015 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 09.01.2015 r.) wystąpiła do Wójta Gminy Stężyca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka”.

Do wniosku zostały załączone dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 poz. 267) w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Stężyca zawiadomieniem o znaku: WG.OŚ-6220.4.2015.JS z dnia 12 stycznia 2015 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Powyższa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) jako: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków".

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy jest Wójt Gminy Stężyca.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przekazując w załączeniu wniosek o wydanie decyzji oraz podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 w/w ustawy tut. organ zwrócił się w dniu 12.01.2015 r. z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, czy jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i czy jest konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Z uzyskanych opinii – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie z dnia 03.02.2015 r. (data wpływu 03.02.2015 r.) o sygn. akt RDOŚ-Gd-WOO.4240.8.2015.AM.2 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach – opinia z dnia 28.01.2015 r. (data wpływu 05.02.2014 r.) o sygn. akt. SE.ZNS-80/4930/1/2015/MB wynika, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka”, nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędna będzie do uzyskania pozwolenia na budowę (art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś).

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z art. 63 ust 1 ustawy o ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Stężyca ustalił i zauważył co następuje, biorąc pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odprowadzeniu ścieków sanitarnych z miejscowości Kamienica Szlachecka, Borucino, a także z części istniejącej oraz przyszłej zabudowy w miejscowości Stężyca. Ścieki z tego terenu odprowadzone zostaną do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejącej oczyszczalni ścieków, w miejscowości Delowo.

Obecnie na terenie ww. miejscowości brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Zadanie swym zakresem obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej, która przebiegać będzie głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych w pasach drogowych oraz po terenach prywatnych. Ścieki sanitarne odprowadzone zostaną projektowanymi rurociągami grawitacyjnymi do projektowanych strefowych przepompowni ścieków i przetransportowane rurociągami tłocznymi do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się w niniejszych miejscowościach następujące działania:

Kamienica Szlachecka

 Planowana sumaryczna długość planowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej około L = 5500 m,

 Planowana sumaryczna długość planowanej tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej około L = 2300 m,

 Ilość przepompowni lokalnych - 2 szt.,

 Ilość przepompowni strefowych - 1szt.

Borucino

 Sumaryczna długość planowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej około L = 6000 m,

 Sumaryczna długość planowanej tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej: L = 4200 m,

 Ilość przepompowni lokalnych - 5 szt.,

 Ilość przepompowni strefowych -1 szt.

Żuromino

 Ilość przepompowni strefowych przewidzianych do modernizacji - 2 szt.

Stężyca:

 Sumaryczna długość planowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej: L =8500 m,

 Sumaryczna długość planowanej tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej: L = 950 m,

 Ilość przepompowni lokalnych - 4 szt.,

 Ilość przepompowni strefowych przewidzianych do modernizacji - 1szt,

W planowanym przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:

 kanały grawitacyjne zostaną wykonane z rur PCV w zakresie średnic od DN200 do DN250 łączone na kielich uszczelniony uszczelką gumową,

 kanały tłoczne zostaną wykonane z rur PE w zakresie od DN80 do DN150 zgrzewane doczołowo lub łączone za pomocą kształtek elektrooporowych,

 wykonanie szczelnych studni rewizyjnych z elementów prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych PP i PE,

 przewidziano wykonanie montażu rurociągów w wykopach otwartych oraz z wykorzystaniem metod bezwykopowych.

 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni przedmiotowych działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

 

Inwestycja jest inwestycją liniową i będzie realizowana w obrębie geodezyjnym Kamienica Szlachecka na działkach:

 

68 54/4 544/4 656/2 570 600/1 624 632/4 201 687/1 216/2

55 724 544/3 657/1 576/1 600/2 625/2 607 730/2 688/1 269/2

53 725 544/2 668/1 577 60 626 609/3 730/1 689/3 218/5

70/2 719 544/5 658 578 602/4 712 610/1 679/2 689/4 218/3

54/8 720 544/6 659 696/2 14 711 611/1 676/1 689/2 218/4

83 721 542/2 660 583/2 22/2 603/5 612/1 677/1 690 218/6

84 8/2 542/6 667 584/2 21 604 613/2 678/1 691/6 219/1

85 54/9 547/6 666 585 22/1 603/10 613/3 679/1 691/5 219/2

86 8/1 547/5 665/6 583/1 602/5 603/3 614/1 680/2 691/3 298

87 599/2 547/2 664 584/1 602/2 603/2 607 680/1 687/2 220/2

88/2 537/3 547/11 663 582 717 603/6 615 681 691/2 220/1

88/3 537/4 547/12 639/1 696/1 718 603/9 616/4 682 691/5 221/2

88/4 537/2 547/4 665/3 581 726 603/8 616/3 683/2 691/6 221/1

88/5 632/7 548/1 665/5 580 731/8 603/7 617/3 684/3 690 222/2

88/6 546/23 547/10 89/1 579 731/9 723/4 617/4 684/1 689/2 227/1

88/7 546/13 548/2 728 576/2 731/20 723/6 618/1 672/18 628/3 227/2

88/8 546/11 550/1 727 575/2 731/7 723/5 618/2 672/9 628/2 270/2

536/1 546/10 551 91/3 575/1 731/6 723/1 619 672/10 628/1 222/1

535 546/12 632/2 95/5 572 731/10 605/2 621/1 713 629 288/2

534/4 546/17 549/1 95/4 574 731/19 606 621/2 714 631/2 288/1

538/12 546/15 534/5 92/3 573 731/5 605/3 622 715 630 270/1

538/6 546/22 549/2 101 575/2 731/4 24/3 623 202/9 631/3 296/4

538/7 546/19 550/2 100 571/1 731/11 723/7 698 672/8 631/4 296/5

538/8 546/20 632/3 92/1 571/2 731/18 586/1 673/2 684/2 692/1 289/2

538/9 546/21 552/2 93 569/2 731/3 598 672/2 683/1 693/1 290/2

539/1 536/2 552/1 92/6 567 731/12 597 671 202/8 693/2 289/1

540/1 546/8 553 109 566 731/16 595 670 672/4 211 290/1

542/5 546/4 554/2 100/6 565 731/15 594 669 202/5 694 291/1

543 732 633/3 110/3 564 731/17 593 674/2 202/6 695/1 291/2

534/3 538/9 651 110/5 562/1 731/2 620 729/2 202/7 695/2 292/2

542/4 538/5 652/1 112/4 561/1 731/1 609/2 729/1 202/10 632/6 292/1

52/2 546/3 650 112/3 560/1 731/13 608 675/1 202/11 631/5 293/1

52/3 547/8 653/1 112/1 562/2 731/14 616/2 672/17 202/2 213/2 293/2

52/4 546/7 653/2 13 561/2 24/7 617/2 672/13 685/1 213/1 294/2

8/3 547/9 654/4 697 560/2 24/10 592 672/5 685/3 214/2 294/3

48 539/2 654/2 599/1 559/2 24/5 591 672/16 685/2 214/1 296/3

54/3 540/2 555/1 557 558/2 236 590 672/15 686/1 215/1 295/3

54/7 541/2 555/2 569 558/1 261/2 589 672/14 686/2 215/3 295/2

54/6 541/1 661/1 568 656/3 723/8 587/1 675/1 686/2 269/1 216/2

54/5 547/13 655/2 569/1 655/3 625/1 588 202/11 687/3 216/1 269/2

110/6 261/1 538/3 538/11 554/1 563 601 668/2 692/2 686/3

 

W obrębie geodezyjnym Borucino na działkach:

 

254 138/3 113/6 144 171/1 210 49/3 100/27 171/17 102/1

199 137/9 113/1 142/4 112/4 38/1 51/14 100/4 103 111/2

200 137/10 113/2 145 171/30 99/2 51/3 100/3 104/35 106

140/1 137/8 113/3 147/8 161/1 195 51/6 100/2 171/16 105/33

14/2 137/7 113/4 147/5 184/1 94 44/6 100/29 171/15 124

227 137/11 113/7 147/6 162/2 84 45/1 100/30 171/20 108/6

181/3 137/5 115/6 147/7 162/1 44/2 46/7 100/1 171/19 108/28

181/2 137/4 114/8 147/9 163 43/1 46/6 100/31 171/21 108/33

19/1 137/3 113/5 147/1 164 43/2 47 100/32 171/29 108/32

20/1 137/2 176/1 148/2 178 44/4 49/2 100/15 171/3 108/31

17/1 137/1 176/2 148/9 165 49/1 48/1 100/20 171/8 108/4

100/1 224 176/3 149/5 166 44/5 46/3 100/19 171/4 108/26

16/1 223 176/4 149/1 167/1 39/6 99/2 100/16 171/9 105/35

142/3 225/2 176/5 174/4 167/3 39/2 100/23 100/17 102/2 108/25

141/1 225/1 176/8 174/3 167/4 39/3 100/24 100/18 171/10 108/24

8/3 222 176/7 174/6 168 40/2 100/9 171/28 171/5 108/23

193/1 221 187 174/5 170/1 42/1 100/10 171/25 171/11 108/22

5/7 5/4 176/13 112/3 204 42/2 99/1 171/26 171/12 108/1

193/1 5/6 176/10 160/1 169 49/3 100/28 171/27 171/6 105/23-x2

177/1 134 176/11 160/2 207 51/14 100/13 171/23 171/4 105/23-x1

139/1 114/2 176/14 173 208 40 100/14 171/24 105/35 105/32

175 114/6 142/3 172/2 209 42/1 100/26 171/22 171/13 107/2

138/2 114/7 143 172/1 37 42/2 100/25 171/18 171/21 107/1

105/32 105/34 127/9 127/10 127/3 127/19 127/28 128/1 128/2 127/20

127/27 126/3 126/4 128/2 125/2 125/1 129/1 129/2 41/9 51/8

112/1 150/1 150/3 150/9 151 152 154/1 155 156 157

158 159/1 159/3 159/6 159/7 159/8 159/9 226

 

W obrębie geodezyjnym Żuromino na działkach:

 

119/3 151 119/5 125/1 156/2 157/44 155/2 154/2 150/3 150/7

119/4 120/17 125/2 124/14 156/1 157/54 155/1 154/1 150/5 150/6

119/1 120/31 124/15 157/45 157/19 157/53 158/69 158/22 150/4 159/1

159/2

 

W obrębie geodezyjnym Stężyca na działkach:

 

99 430/37 442/1 686/9 450/38 451/13 456/18 620/64 620/74 622/30

242/1 239/3 442/7 442/21 450/35 453/3 456/9 620/54 620/25 622/32

242/6 430/46 442/6 441 450/17 451/14 456/19 620/65 620/20 622/29

242/5 430/42 442/5 450/29 450/36 451/15 456/10 620/55 620/73 622/13

242/4 430/41 442/23 450/11 450/21 451/16 456/21 620/66 620/27 622/8

242/3 430/38 442/18 450/9 450/20 458/6 457/14 620/56 620/38 622/14

242/7 430/39 442/19 450/7 450/19 454/7 456/1 620/67 620/37 622/9

242/8 430/40 442/8 450/2 450/18 454/1 457/1 620/72 620/39 622/15

241/2 430/25 442/20 450/3 450/27 454/2 457/2 620/57 620/28 622/28

430/23 430/26 442/22 450/28 450/22 454/3 457/3 620/58 620/40 622/16

430/24 430/27 442/7 451/7 450/23 454/4 457/4 620/68 620/41 622/26

430/12 430/28 442/9 450/12 450/24 454/5 457/5 620/59 620/29 622/17

100 430/44 442/16 450/10 450/25 454/6 457/6 620/69 620/46 622/25

240 430/6 442/10 450/8 451/1 454/8 457/7 620/71 620/42 622/18

253 460/5 442/15 450/4 458/1 455 457/8 620/70 620/30 622/24

430/14 430/35 442/11 450/5 451/2 456/20 457/9 620/3 620/43 622/23

430/11 430/4 442/14 450/6 451/3 1054 457/10 620/14 620/31 622/19

430/10 430/33 442/12 449/1 459 456/12 457/11 620/12 620/44 622/20

430/9 430/3 442/13 450/13 458/2 456/3 457/12 620/11 620/32 622/21

430/8 430/32 686/1 450/27 458/3 456/13 457/13 620/9 620/33 622/22

430/15 430/2 686/3 450/14 451/4 456/4 457/15 620/8 620/45 622/5

430/45 430/30 686/2 450/32 458/4 456/14 624 620/7 620/34 623/2

430/16 448/1 686/4 450/31 451/5 456/5 620/50 620/15 620/35 911

430/17 434 686/10 450/37 458/5 456/15 620/61 620/17 620/49 623/4

430/18 433/1 686/5 451/12 451/6 456/6 620/51 620/23 628/48 912

430/19 92/28 686/6 450/15 453/2 456/16 620/62 620/22 622/11 913

430/20 91/2 686/7 450/33 451/9 456/7 620/52 620/16 622/31 622/6

430/21 90/1 687 450/34 451/10 456/17 620/63 620/19 622/10 622/7

430/22 92/1 686/8 450/16 451/11 456/8 620/53 241/1 620/36 622/27

430/5 442/17

74/5 470/8 471/7 464/48 464/39 464/25 464/9 74/3 669/17 668/5

474 470/7 471/4 464/47 464/38 464/24 464/4 669/9 669/12 75/2

470/15 470/6 471/3 464/46 464/34 464/23 464/3 669/8 669/11 76

470/13 470/5 471/2 464/45 464/33 464/18 97 669/7 667 77

470/12 470/4 417/1 464/44 464/5 464/19 767 669/6 668/8 299

470/11 470/3 461 464/42 464/41 464/31 465 669/5 668/7 298

470/10 470/1 462 464/40 464/43 464/22 98 669/16 668/2 297/1

470/9 471/6 463 464/37 464/28 464/17 642/2 669/10 668/6 283

470/14 471/5 75/1 464/36 464/26 1048 464/20 464/15

416/5 378/24 556/27 569/6 555/7 41/7 31/28 34/6 36/17 37/7

416/6 377/8 576/5 569/5 555/6 41/5 31/25 34/5 36/16 37/15

380/8 377/9 1 569/4 423/2 39/30 31/26 33 36/15 37/14

380/6 378/23 583 569/3 44/11 29/29 31/27 35/4 36/21 37/13

380/7 377/7 554/1 569/2 44/14 29/14 31/29 35/5 1025 37/12

379/19 377/10 554/2 569/1 44/10 29/31 971 35/6 37/19 37/11

379/13 378/22 565 562/6 44/21 29/32 865 36/25 37/20 37/10

379/16 377/6 576/1 562/5 44/23 29/30 32/4 36/24 1021 1033

379/15 377/18 576/2 562/4 44/9 45 966 36/4 1020 1034

380/3 377/11 576/4 562/3 44/20 30/2 967 36/29 1019 1035

380/4 378/21 576/3 562/2 44/8 31/7 968 36/30 1017 1036

379/18 378/20 573/3 562/1 44/7 31/6 969 36/30 1018 1037

379/14 377/5 573/2 562/7 44/6 31/5 970 36/32 1022 1038

379/12 377/12 573/6 561 44/5 31/4 864 36/33 1023 37/21

380/10 378/19 1041/1 555/5 44/16 31/3 863 36/22 1024 37/22

380/11 377/4 1041/2 555/8 44/17 31/11 857 36/6 1039 37/23

379/11 377/13 571/5 560 44/18 31/8 858 36/34 1026 37/24

379/10 378/18 571/4 559 44/19 31/9 859 388 1028 37/25

379/5 377/3 571/3 557 44/22 31/10 860 36/7 1031 37/26

419/32 377/14 571/2 558 43/3 31/13 861 36/8 1032 389

419/36 378/17 571/1 568/2 44/3 31/14 862 36/9 1030 390

419/31 377/2 566 568/3 43/5 31/15 32/7 36/10 1029 895

419/30 377/15 555/3 428/2 43/8 31/16 32/14 36/11 1027 896

379/3 378/16 555/4 428/1 43/7 31/17 32/13 36/12 37/16 424/5

419/27 378/15 564 391 43/6 31/18 32/12 36/13 1016 424/6

419/29 377/1 563 398 43/9 31/20 32/11 36/18 37/9 424/7

419/28 377/16 570/1 427/2 43/14 31/21 32/10 1045 1015 424/8

379/1 413/1 1041/3 426/2 43/15 31/22 32/9 36/27 1014 424/9

379/8 395 1041/4 427/1 41/6 31/23 32/6 36/20 37/8 425

379/7 553/1 569/7 426/1 42/2 31/24 34/3 43/11 36/31 897

424/4

 

 

Większa część działek, gdzie ma przebiegać inwestycja posiada obowiązujący dla obszaru objętego projektowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tych działek określa sposób gospodarowania ściekami dla istniejącej i planowanej zabudowy jako obowiązek przyłączania do istniejącej kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji kanalizacji. Jedynie działki nr 91/2, 297/1, 241/1 obręb Stężyca oraz działki 261/2, 22/2, 21, 22/1, 214/2, 214/1, 215/1, 215/3, 269/1, 216/1, 216/2, 269/2, 218/5, 218/3, 218/4, 218/6, 219/1, 219/2, 220/2, 220/1, 221/2, 221/1, 222/2, 227/1, 227/2, 270/2, 222/1, 288/2, 288/1, 270/1, 296/4, 296/5, 289/2, 290/2, 289/1, 290/1, 291/1, 291/2, 292/2, 292/1, 293/1, 293/2, 294/2, 294/3, 296/3, 295/3, 295/2, 216/2, 269/2 obręb Kamienica Szlachecka oraz nie mają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja została również uwzględniona w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla gminy Stężyca na lata 2013-2018.

Miejscowości, których dotyczy przedmiotowa inwestycja zostały ujęte w aglomeracji Stężyca wyznaczonej uchwałą nr 847/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, z tego względu zajęcie powierzchni przedmiotowych działek wystąpi tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Obszar objęty projektowaniem to w większości tereny zabudowy mieszkaniowej, częściowo rolne, a także drogi i ciągi komunikacyjne. Na terenach zabudowanych przedmiotową kanalizację zaprojektowano w trasie istniejących ciągów komunikacyjnych (drogi, chodniki), natomiast poza obszarem zabudowanym, wzdłuż granicy pasa drogowego drogi gminnej.

 

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Niniejsze przedsięwzięcie stanowić będzie podziemne uzbrojenie terenu, nie zmieni jego zagospodarowania, zatem sposób użytkowania przedmiotowego terenu nie ulegnie zmianie. W związku z tym brak będzie wpływu na istniejące bądź przyszłe przedsięwzięcia na tym obszarze. Ponadto nie planuje się, w związku z realizacją inwestycji, jakiejkolwiek rozbiórki obiektów na terenie zabudowanym.

Sieć nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami, wobec czego nie nastąpi kumulacja oddziaływań pochodzących z innych źródeł znajdujących się na tym obszarze.

 

c) wykorzystanie zasobów naturalnych,

Realizacja przedsięwzięcia na etapie budowy będzie się wiązała z wykorzystaniem takich materiałów jak: woda, kruszywa oraz paliwo zużywane przez maszyny i środki transportu.

Na etapie eksploatacji, ze względu na swój charakter inwestycja nie wykorzystuje zasobów naturalnych.

 

d) emisja i występowanie innych uciążliwości,

Faza realizacji inwestycji wiązać się będzie z pewnymi uciążliwościami o charakterze krótkotrwałym, które ustąpią niezwłocznie po zakończeniu prac. Uciążliwości związane będą z emisją gazów spalinowych, cząsteczkami kurzu i pyłu oraz hałasu powstającego w wyniku pracy maszyn, urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Odpowiednia organizacja pracy oraz użytkowanie atestowanego i sprawnego sprzętu zgodnie z wymogami BHP, spowoduje minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Prowadzenie robót w porach najmniej szkodliwych dla warunków bytowych ludności zmniejszy oddziaływanie hałasu. Ponadto w fazie budowy zamierzenie stanie się źródłem powstania odpadów budowlanych. Odpady te będą gromadzone w miejscu do tego wyznaczonym i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne uprawnienia.

Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będzie występować emisją jakichkolwiek uciążliwości.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wykazuje jednoznacznie pozytywny wpływ na środowisko gdyż pozwoli uporządkować gospodarkę ściekową na obszarze wnioskowanych działek oraz na terenach przyległych, co przyczyni się do ochrony wód przed przedostawaniem się do nich ścieków. Polepszy się zatem ochrona terenów zlewnych rzeki Wdy. Brak realizacji przedsięwzięcia wpłynie negatywnie na stan środowiska oraz przyczyni się do dalszej jego degradacji.

Zorganizowany system kanalizacji sanitarnej pozwoli na zebranie ścieków z przedmiotowego obszaru i odprowadzenie na oczyszczalnię w Delowie, gdzie zostaną oczyszczone do wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodnych z dopuszczalnymi normami ochrony środowiska. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kania. W wyniku realizacji inwestycji obecne zbiorniki bezodpływowe zostaną opróżnione i odcięte od kanalizacji sanitarnej i zostaną zlikwidowane zgodnie z przepisami przez właścicieli nieruchomości.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie będzie powodować emisji substancji, gazów czy pyłów do otoczenia. Zastosowanie odpowiedniego materiału do budowy kanalizacji oraz jej szczelne wykonanie, wyeliminuje możliwość zanieczyszczenia wód i gruntu ściekami, co spowoduje przede wszystkim polepszenie ochrony terenów zlewni rzeki Wdy.

 

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,

Ze względu na charakter inwestycji nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem zagrożenia środowiska, w szczególności przy istotnym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

Na terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie występują obszary wodno – błotne.

 

b) obszary wybrzeży,

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami wybrzeży, w związku, z czym nie będzie na nie oddziaływać.

 

c) obszary górskie lub leśne,

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza obszarami górskimi i leśnymi.

 

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

W analizowanym obszarze brak jest ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych objętych ochroną. W związku z tym nie będzie miało miejsca oddziaływanie planowanej inwestycji na obszary ochrony i ujęcia wód.

 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Planowane przedsięwzięcie na fragmencie trasy inwestycji, zlokalizowanej w obrębie Żuromino przebiega wzdłuż wschodniej granicy obszaru Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095. Inne najbliżej położone obszary Natura 2000 zlokalizowane są:

 ok. 5,4 km na południowy zachód Rynna Dłużnicy PLH220081,

 ok. 9,4 km na zachód Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017.

 

Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, wykonanej przez Biuro Urządzeń Lasu i Geodezji Leśnej z 2009 r,. na terenie w/w fragmentu Obszaru Natura 2000 znajduje się zbiornik wodny, będący siedliskiem przyrodniczym kod 3150 - Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Także wokół zbiornika występują siedliska przyrodnicze stanowiące Torfowiska przejściowe i trzęsawiska o kodzie 7140 oraz Torfowiska nakredowe o kodzie 7210. Sieć kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 zarówno w pobliżu zbiornika stanowiącego siedlisko przyrodnicze o kodzie 3150 jak i w pobliżu Jeziora Stężyckiego, w celu zminimalizowania potencjalnie negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze zostanie wykonana metodą bezwykopową.

Realizacja inwestycji nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach w/w obszarów Natura 2000. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 147A/II/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Województwa Pom. z dnia 2 czerwca 2011 r. Nr 66 poz. 1462) na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego wprowadza się zakaz realizacji „przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko". Jednakże zgodnie z art. 17.2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 627 ze zm.) zakaz nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651. t.j.) planowane przedsięwzięcie, polegające na „gromadzeniu, przesyłaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków", stanowi cel publiczny.

Roboty budowlane (wykopy) będą prowadzone w odległości minimum 12,0 m od linii brzegowej Jeziora Boruckiego. W celu realizacji inwestycji Inwestor przewiduje wycięcie 45 szt. sosen. Nie stwierdzono występowania dziupli, ani gniazd dla drzewostanu przeznaczonego do wycinki. Inwestor zobowiązuje się do wykonania nasadzeń w ilości min. 2 szt. za jedno wycięte drzewo. Z inwentaryzacji zawartej w KIP wynika, że nie zaobserwowano na terenie inwestycji występowania płazów i gadów oraz gatunków chronionych. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji herpetofauny na terenie objętym inwestycją, inwestor zobowiązuje się do zamontowania pełnych płotków o wysokości min. 0,5 m zabezpieczających niekontrolowane wpadnięcie płazów i gadów do wykopu.

 

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone, takich jak obszary industrialne z rozwijającym się przemysłem ciężkim, powodujące znaczny wzrost emisji gazów, pyłów czy metali ciężkich oraz obszary oraz obszary o przekroczonych standardach jakości wód podziemnych i powierzchniowych.

 

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

 

h) gęstość zaludnienia,

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy obszarów wiejskich, które należą do terenów słabo zaludnionych.

 

i) obszary przylegające do jezior,

Trasa kanalizacji przebiegać będzie wzdłuż zachodniej strony Jeziora Raduńskiego Górnego (ok. 55 m od inwestycji), począwszy od miejscowości Kamienica Szlacheckiej do miejscowości Borucino przy Jeziorze Boruckim (ok. 10 m od inwestycji) i dalej do włączenia do istniejącej sieci w miejscowości Żuromino. W odległości ok. 120 m od terenu, na którym planowana jest kanalizacja usytuowane jest także Jezioro Stężyckie.

 

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Zasięg inwestycji, nie dotyczy obszarów ochrony uzdrowiskowej, ponadto w pobliżu brak jest takich miejscowości i obszarów.

 

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Budowa przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju zarówno mieszkaniowego jak i gospodarczego wsi Kamienica Szlachecka, Borucino, Stężyca. Zasięg oddziaływania niniejszej inwestycji, będzie ograniczony jedynie do terenu objętego planowaniem. Obszary przeznaczone pod kanalizację to głównie grunty budowlane, częściowo rolne oraz drogi i ciągi komunikacyjne. Przedmiotową kanalizację na terenach zabudowanych zaprojektowano w obrębie istniejących chodników i dróg. Natomiast poza obszarem zabudowanym wzdłuż granicy pasa drogowego.

Skalę przedmiotowego projektu wybrano po przeanalizowaniu potrzeb, co do funkcjonalności oraz prognoz wielkości i struktury zabudowy, a także aspektów ochrony środowiska. Prace budowlane realizowane będą w sposób uniemożliwiający wystąpienie negatywnych oddziaływań na środowisko poprzez:

 zaplecze budowy wyposażone będzie w urządzenia sanitarne dla pracowników,

 paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane w trakcie budowy przechowywane będą w szczelnych pojemnikach, w magazynach spełniających wymagania przeciwpożarowe i ochrony środowiska,

 w miejscach składowania odpadów, materiałów budowlanych, itp. zostanie uszczelnione podłoże, sprzęt mechaniczny używany do wykonywania robót utrzymywany będzie w należytym stanie technicznym i gotowości do pracy, do realizacji inwestycji wykorzystane zostaną urządzenia niskoemisyjne bądź bezemisyjne, spełniające polskie normy,

 prace związane z etapem realizacji przedsięwzięcia, będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w celu zminimalizowania emisji na tereny sąsiednie hałasu pochodzącego z pracy maszyn budowlanych,

 odpowiednie materiały, z których będzie wykonana sieć oraz zbudowany z nich szczelny układ kanałów, wyeliminują możliwość emisji ścieków do otaczającego gruntu,

 w celu minimalizacji wtórnej emisji pyłu, przewiduje się m.in. zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym i ograniczenie prędkości pojazdów,

 zostaną dokonane dodatkowe nasadzenia za wycięte drzewa, w ilości min 2 sztuk za jedno wycięte drzewo,

 w przypadku powierzchniowych skażeń, należy stosować odpowiednie preparaty rekultywacyjne,

 powstałe odpady będą zbierane selektywnie i sukcesywne usuwane z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

W trakcie trwania robót budowlanych mogą nastąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Wpływ ten będzie miał jednak charakter krótkotrwały. W trakcie prac może też wystąpić okresowe zwiększenie poziomu emisji spalin. Wpływ ten jednak nie będzie przekraczał emisji dopuszczalnych norm i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Dla terenu przedsięwzięcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 22.02.2011 r. Omawiana kanalizacja sanitarna znajduje się w Regionie wodnym Dolnej Wisły na terenie JCWP jeziorne Raduńskie Górne PLLW20713 oraz JCWP Stężyckie PLLW20712, a także JCWPd PLGW240013. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Budowa kanalizacji niesie ze sobą korzyści środowiskowe w postaci zmniejszenia zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska i poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a także kompleksowej ochrony ujęć wody dla mieszkańców. Realizacja inwestycji doprowadzi do zmniejszenia ryzyka przedostawania się ścieków do gleby i wód gruntowych.

Zatem stosownie do treści art. 81 ust. 3 ustawy ooś oraz mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia wraz z jego przewidywanymi oddziaływaniami na układ hydrologiczny obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, tutejszy organ stwierdza, iż nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja przedmiotowego zamierzenia:

- znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych,

- uniemożliwiła osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

 

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze wzglądu na charakter skalę przedsięwzięcia, a głównie ze względu na jego usytuowanie, nie zachodzi obawa przed transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

 

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

Na obszarze objętym projektowaniem znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: wodociąg, kable energetyczne, kanalizacja teletechniczna, przewody optotelekomunikacyjne. Planowana inwestycja w żadnym stopniu nie obciąży istniejącej infrastruktury technicznej.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum, gdyż inwestycja nie spowoduje fizycznych zmian na danym terenie – nie zmieni jego warunków topograficznych ani hydrologicznych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego elementom. Przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystane i przekształcone zostaną elementy przyrodnicze, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Po wykonaniu robót, teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu właściwego.

 

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją liniową. Zajęcie powierzchni terenu większości działek będzie miało miejsce tylko na czas realizacji, a po zakończeniu prac zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy, ze względu na powstawanie odpadów, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu prac. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidłowa organizacja prac budowlanych oraz używanie zgodnie z przepisami BHP, atestowanego sprzętu budowlanego. Zakres prac ziemnych ograniczony zastanie głównie do obrębu, pasa drogowego objętego przedsięwzięciem, a także do działek prywatnych.

Przedmiotowa kanalizacja wpłynie pozytywnie na środowisko, gdyż będzie chronić przed przedostawaniem się do ziemi oraz wód powierzchniowych ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Odpowiednie materiały, z których będzie wykonana sieć oraz zbudowany z nich szczelny układ kanałów, wyeliminują możliwość emisji ścieków do otaczającego gruntu. Powstające ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Delowie.

Planowana inwestycja nie wpłynie na otoczenie, gdyż sposób użytkowania terenu, na którym jest zlokalizowana nie ulegnie zmianie.

Eksploatacja sieci nie będzie źródłem emisji gazów, pyłów oraz innych substancji czy zanieczyszczeń, nie wpłynie też na komponenty środowiska. Brak realizacji przedsięwzięcia wpłynie na środowisko w sposób negatywny, gdyż poprzez nieuporządkowanie gospodarki ściekowej będzie następowała dalsza jego degradacja.

 

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia, wiązać się będzie z powstawaniem odpadów budowlanych, hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Praca urządzeń budowlanych zostanie ograniczona do pór dziennych. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Zakres prac ziemnych ograniczony będzie do terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, a masy ziemne wykorzystane zostaną do rekultywacji terenu.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów, pyłów oraz innych substancji czy zanieczyszczeń, nie wpłynie też na komponenty środowiska.

 

 

Po szczegółowej analizie powyższych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz po uwzględnieniu wymaganych prawem opinii tut. organ uznał, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż korzyści jakie przyniesie inwestycja przewyższają znacznie koszta jakie poniesie otoczenie wynikające z jej realizacji. Inwestycja nie spowoduje istotnej zmiany w środowisku w omawianym obszarze.

 

 

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

 

W związku z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, Strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu decyzji.

 

 

Załączniki

postanowienie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 7.1M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 863
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Stencel
Czas wytworzenia: 2015-02-13 14:22:17
Czas publikacji: 2015-02-13 14:22:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak