Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Stężyca podaje do wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy zostały zamieszczone dane o wniosku Obojan Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

nazwa przedsięwzięcia: „Budowa rzeźni trzody chlewnej z zakładem rozbioru mięsa i niezbędna infrastrukturą na działkach nr ew. gr. 464/33 i 1048 w Stężycy”.

2015-12-30 12:06:44
ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Stężyca zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

Zawiadamia
   
W postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul 9 Marca 7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka” został zebrany wystarczający materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.
W związku z tym Wójt Gminy Stężyca umożliwia stronom postępowania zapoznanie i wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w trakcie postępowania, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia.

2015-02-13 14:18:31
ZAWIADOMIENIE

 
2015-01-21 11:53:19
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

zawiadamiam, że na wniosek Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 9.01.2015 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 09.01.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie i Stężycy w ramach zadania uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka”.
2015-01-13 16:19:32
ZAWIADOMIENIE

nazwa przedsięwzięcia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy Szlacheckiej, Borucinie, i Stężycy w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka”.
2015-01-13 16:15:58