Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Gminy Stężyca z siedzibą w miejscowości Stężyca ul. 9 Marca 7 z dn. 18.08.2011 r. (wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 18.08.2011 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wójt Gminy Stężyca postanawia:
1. Stwierdzić konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca – wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości”.
2. określić zakres raportu oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2011-10-13 15:14:54
POSTANOWIENIE

Postanawiam sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji nr 3/2010 o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: “budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Szymbark – II etap, gm. Stężyca”, znak: W.G.OŚ-7624-11/10 wydanej przez Wójta Gminy Stężyca w dniu 23.11.2010 r.
2011-05-31 07:53:48
POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Stężyca postanawia stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno–Sportowe w Stężycy – poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców”.
2011-04-19 13:23:55