Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie

Wójt Gminy Stężyca po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kartuzach - postanowienie z dnia 02.11.2009 r. (data wpływu 02-11-2009 r.) o sygn. akt R.BO.7633-103/09 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - postanowienie z dnia 22.10.2009 r. (data wpływu 26-10-2009 r.) o sygn. akt SE.ZNS-80/4930/96/09 postanawia stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Stężyca na ulicy Marii Konopnickiej, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Wspólnej wraz z przysiółkami na działkach: 642/2, 943, 96/10, 96/26, 94/2, 95/7, 92/1, 92/3, 99, 441, 449/1, 442/21 obręb Stężyca, gmina Stężyca, pow. Kartuski, woj. Pomorskie.
2009-11-04 09:09:31
Postanowienie

 Wójt Gminy Stężyca po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kartuzach – postanowienie z dnia 14.08.2009 r. (data wpływu 18-08-2009 r.) o sygn. akt R.EHC.7633-75/09 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – postanowienie z dnia 13.08.2009 r. (data wpływu 18-08-2009 r.) o sygn. akt SE.ZNS-80/4930/76/09 postanawia Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej o długości 2 km obejmującej działki nr: 61 i 146 położonych w miejscowości Nowa Wieś oraz działki nr: 109 i 100 położone w miejscowości Kamienica Szlachecka wraz z przebudową wodociągu planowanego  do realizacje przez Gminę Stężyca.

2009-09-09 15:03:11
Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 2 oraz 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 i 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Urzędu Gminy Stężyca ul. 9 Marca 7 83-322 Stężyca, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2009-07-09 14:45:17
Postanowienie

Wójt Gminy Stężyca postanawia Stwierdzić brak  konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączeniami dla miejscowości Szymbark, Potuły, gmina Stężyca, pow. Kartuski, woj. Pomorskie.

2009-05-21 14:46:38
Postanowienie

Postanowienie
2009-03-23 14:30:27