UCHWAŁY NA ROK 2013 

 

 

Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XX Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 8 stycznia 2013 r.
XX/222/2013 (395.4 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunalny w Stężycy w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego nie podlega publikacji
XX/223/2013 (91.8 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (straciła moc w związku z podjęciem uchwały Nr XII/239/2013 z dnia 25 marca 2013 r.) wycofano z publikacji
XX/224/2013 (300.7 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=829
XXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 26 luty 2013 r.
XXI/225/2013 (583.1 KB) w sprawie uzgodnienia pozyskania pędów z drzewa stanowiącego pomnik przyrody nie podlega publikacji
XXI/226/2013 (171.6 KB) w sprawie reasumpcji uchwały w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca nie podlega publikacji
XXI/227/2013 (258.8 KB) zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. nie podlega publikacji
XXI/228/2013 (559.5 KB) w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kamienica Szlachecka http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1417
XXI/229/2013 (614.4 KB) w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy. nie podlega publikacji
XXI/230/2013 (356 KB) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1408
XXI/231/2013 (304 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1416
XXI/232/2013 (620.3 KB) w sprawie określenia zadań dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli zleconych przez Radę Gminy na I półrocze 2013 r. nie podlega publikacji
XXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca 25 marca 2013 r.
XXII/233/2013 (161.7 KB) PDF XML (179.6 KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej nie podlega publikacji
XXII/234/2013 (93.3 KB) PDF XML (109 KB) uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1754
XXII/235/2013 (254.7 KB) PDF XML (372.2 KB) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1761
XXII/236/2013 (179.3 KB) PDF XML (214.3 KB) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1755
XXII/237/2013 (168 KB) PDF XML (196.1 KB) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1756
XXII/238/2013 (161 KB) PDF XML (179.3 KB) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1900
XXII/239/2013 (660.7 KB) PDF XML (1.1 MB) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1762
XXII/240/2013 (157.9 KB) PDF XML (173.7 KB) w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 nie podlega publikacji
XXII/241/2013 (2 MB) PDF XML (3.8 MB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2012 nie podlega publikacji
XXII/242/2013 (282.6 KB) PDF XML (338.6 KB) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1901
XXII/243/2013 (367.8 KB) PDF XML (439.3 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1888
XXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca 30 kwietnia 2013 r.
XXIII/244/2013 PDF (167.8 KB) XML (185.8 KB) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie nie podlega publikacji
XXIII/245/2013 PDF (158.9 KB) XML (175.9 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów. nie podlega publikacji
XXIII/246/2013 PDF (162.6 KB) XML (182.6 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego nie podlega publikacji
XXIII/247/2013 PDF (167.4 KB) XML (187.5 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego nie podlega publikacji
XXIII/248/2013 PDF (167.1 KB) XML (187.7 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego nie podlega publikacji
XXIII/249/2013 PDF (464 KB) XML (602.9 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2369
XXIII/250/2013 PDF (316.9 KB) XML (496 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2370
XXIII/251/2013 PDF (3.8 MB) XML (6.2 MB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2012 nie podlega publikacji
XXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca  20 maja 2013 r.
XXIV/252/2013 (162.4 KB) w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2443
XXIV/253/2013 (351.6 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2424
XXIV/254/2013 (319.2 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2425
XXV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca 18 czerwca 2013 r.
XXV/255/2013 PDF (87.8 KB), XML (102 KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2012. nie podlega publikacji
XXV/256/2013 PDF (91.2 KB), XML (108 KB) w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2012. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2897
XXV/257/2013 PDF (184 KB), XML (190.7 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2896
XXV/258/2013 PDF (186.1 KB), XML (193.4 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stężyca oczekuje na publikację
XXV/259/2013 PDF (194.7 KB), XML (200.1 KB) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie oczekuje na publikację
XXV/260/2013 PDF (2.5 MB), XML (4.4 MB), PDF SKAN (4.9 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka obejmującego część działki nr 536/1. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2818
XXV/261/2013 PDF (3 MB), XML (5.4 MB), PDF SKAN (4.8 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Kamienica Szlachecka obejmującego część działki nr 24/1.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3222
XXV/262/2013 PDF (3 MB), XML (5.2 MB), PDF SKAN (5.1 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Borucino w zakresie działki nr 29
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2895
XXV/263/2013 PDF (2.5 MB), XML (4.5 MB), PDF SKAN (4.4 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Potuły, w gminie Stężyca.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2906
XXV/264/2013 PDF (3.4 MB), XML (6.2 MB), PDF SKAN (3.5 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2819
XXV/265/2013 PDF (2.3 MB), XML (4 MB), PDF SKAN (4.7 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2763
XXV/266/2013 PDF (8.2 MB), XML (15.2 MB), PDF SKAN (5.4 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Szymbark-część obejmująca teren oznaczony symbolem B 051-MN/MR/U.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2894
XXV/267/2013 PDF (1.9 MB), XML (3.4 MB), PDF SKAN (5 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Żuromino.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2764
XXV/268/2013 PDF (1.3 MB), XML (2.1 MB), PDF SKAN (4.6 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2820
XXV/269/2013 PDF (1.2 MB), XML (1.8 MB), PDF SKAN (1 MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  obrębu geodezyjnego  Gapowo nie podlega publikacji
XXV/270/2013 PDF (318.7 KB), XML (496.3 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3007
XXV/271/2013 PDF (493.8 KB), XML (581.1 KB) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi nie podlega publikacji
XXV/272/2013 PDF (187.4 KB), XML (196.3 KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu nie podlega publikacji
XXV/273/2013 PDF (176.7 KB), XML (195.4 KB) w sprawie określenia zadań dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli zleconych przez Radę Gminy  na II półrocze 2013 roku. nie podlega publikacji
XXVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca 18 lipca 2013 r.
XXVI/274/2013 PDF (554.7 KB), XML (641.2 KB) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy
Stężyca
nie podlega publikacji
XXVI/275/2013 PDF (318.3 KB), XML (495.4 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3141
XXVI/276/2013 PDF (188.6 KB), XML (195.4 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3125
XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca 10 września 2013 r.
XXVII/277/2013 PDF (977.9 KB), XML (4.6 MB) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy
Stężyca
nie podlega publikacji
XXVII/278/2013 PDF (917 KB), XML (1.6 MB) w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Delowo http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3354
XXVII/279/2013 PDF (6.2 MB)XML (15.8 MB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego CZAPLE, w gminie Stężyca wysłano do publikacji
XXVII/280/2013 PDF (8 MB), XML (30.3 MB) w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś, w gminie Stężyca; wysłano do publikacji
XXVII/281/2013 PDF (12.7 MB), XML (48.1 MB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca wysłano do publikacji
XXVII/282/2013 PDF (15.2 MB), XML (49.3 MB) w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klukowa Huta, w gminie Stężyca. wysłano do publikacji
XXVII/283/2013 PDF (1.2 MB), XML (3.7 MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko wysłano do publikacji
XXVII/284/2013 PDF (3.1 MB), XML (24.3 MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Gapowo i Stężyca nie podlega publikacji
XXVII/285/2013 PDF (3 MB), XML (10.9 MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu geodezyjnego Gapowo
nie podlega publikacji
XXVII/286/2013 PDF (4.5 MB), XML (16.2 MB) w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca nie podlega publikacji
XXVII/287/2013 PDF (188.1 KB), XML (191.8 KB) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Stężyca do realizacji porozumienia z Gminą Sulęczyno dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Węsiory – Gapowo” i upoważnienia Wójta do podpisania tego porozumienia nie podlega publikacji
XXVII/288/2013 PDF (459.6 KB), XML (558.9 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3355
XXVII/289/2013 PDF (339.5 KB), XML (525.4 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 - 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3356
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  29 października 2013 r.
XXVIII/290/2013 PDF (186.3 KB), XML (195.4 KB) w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3974
XXVIII/291/2013 PDF (207 KB), XML (212.7 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3983
XXVIII/292/2013 PDF (192.5 KB), XML (198.4 KB) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na  nieruchomość stanowiącą własność Gminy Stężyca. nie podlega publikacji
XXVIII/293/2013 PDF (1.1 MB), XML (9 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie  - Gołubie Wschód nie podlega publikacji
XXVIII/294/2013 PDF (957.6 KB), XML (8.1 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie nie podlega publikacji
XXVIII/295/2013 PDF (637.5 KB), XML (2.4 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie nie podlega publikacji
XXVIII/296/2013 PDF (1 MB), XML (10.4 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta nie podlega publikacji
XXVIII/297/2013 PDF (850.5 KB), XML (1.4 MB) w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Stężyca nie podlega publikacji
XXVIII/298/2013 PDF (203.8 KB), XML (211.7 KB) w sprawie reasumpcji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2 oraz uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum obejmującego strefę D 017 – MN/U nie podlega publikacji
XXVIII/299/2013 PDF (341.4 KB), XML (384.7 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3975
XXVIII/300/2013 PDF (197.8 KB), XML (204.6 KB) w sprawie reasumpcji części uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum nie podlega publikacji
XXVIII/301/2013 PDF (192.4 KB), XML (198.8 KB) obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2014 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=3964
XXVIII/302/2013 PDF (146.4 KB), XML (157.7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej nie podlega publikacji
XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  14 listopada 2013 r.
XXIX/303/2013 PDF (320.3 KB), XML (511.1 KB) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013- 2018 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4610
XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 3 grudnia 2013 r.
XXX/304/2013 PDF (344.6 KB), XML (520.9 KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4687
XXX/305/2013 PDF (988.8 KB), XML (1.8 MB) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4671
XXX/306/2013 PDF (385.7 KB), XML (498.5 KB) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4672
XXX/307/2013 PDF (192.1 KB), XML (196.4 KB) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie nie podlega publikacji
XXX/308/2013 PDF (191.4 KB), XML (196.4 KB) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy. nie podlega publikacji
XXX/309/2013 PDF (320.8 KB), XML (365.4 KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. nie podlega publikacji
XXX/310/2013 PDF (327.6 KB), XML (365.7 KB) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stężyca na lata 2014-2020 nie podlega publikacji
XXX/311/2013 PDF (2.1 MB), XML (9.3 MB) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4607
XXX/312/2013 PDF (189.3 KB), XML (200.4 KB) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4608
XXX/313/2013 PDF (329 KB), XML (378.7 KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4686
XXX/314/2013 PDF (277.2 KB), XML (291.2 KB)  w sprawie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4692
XXX/315/2013 PDF (188.1 KB), XML (194.6 KB) w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4693
XXX/316/2013 PDF (270 KB), XML (282.9 KB) w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4688
XXX/317/2013 PDF (1.3 MB), XML (8.4 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca  Centrum nie podlega publikacji
XXX/318/2013 PDF (190.5 KB), XML (195.7 KB) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów. nie podlega publikacji
XXX/319/2013 PDF (194.9 KB), XML (202.1 KB)  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=4609
XXX/320/2013 PDF (518.9 KB), XML (921.2 KB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple nie podlega publikacji
XXX/321/2013 PDF (552.1 KB), XML (1.1 MB) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   części obrębu Pierszczewo nie podlega publikacji
XXX/322/2013 PDF (197.6 KB), XML (205.3 KB) w sprawie o reasumpcji uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca nie podlega publikacji
XXX/323/2013 PDF (1 MB), XML (2.4 MB) zmieniająca  uchwałę w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego obrębu geodezyjnego  Łosienice nie podlega publikacji
 


Liczba odwiedzin : 948
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska - insp. ds. obsługi Rady Gminy i promocji
Czas wytworzenia: 2013-01-14 14:32:42
Czas publikacji: 2015-08-11 15:03:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak