UCHWAŁY RADY GMINY STĘŻYCA Z 2014 ROKU 

 

  

Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XXXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 25 luty 2014 r.

XXXI/324/2014

PDF (190 KB),

XML (196 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół
w Stężycy

nie podlega publikacji

XXXI/325/2014

PDF  (188.4 KB)

XML  (193.5 KB)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentówhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1131

XXXI/326/2014

PDF (205.2 KB)

XML (215.4 KB)
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1039

XXXI/327/2014

PDF (216.1 KB)

XML (222.2 KB)
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1040

XXXI/328/2014

PDF (212.2 KB)

XML (218.2 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przeprowadzenia pilotażowej części Projektu ,,Schematom
STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
nie podlega publikacji

XXXI/329/2014

PDF (271.7 KB)

XML (289.2 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez Gminę Sulęczyno Gminie
Stężyca realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Stężycy
nie podlega publikacji

XXXI/330/2014

PDF (321.6 KB)

XML (350.2 KB)
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1132

XXXI/331/2014

PDF (228.6 KB)

XML (227 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Somonino w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycachnie podlega publikacji

XXXI/332/2014

PDF (323.4 KB)

XML (351.1 KB)
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycyhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1142

XXXI/333/2014

PDF (183.9 KB)

XML (192.6 KB)
w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Stężycy prowadzenia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Stężyca i Delowo.
nie podlega publikacji

XXXI/334/2014

PDF  (273.8 KB)

XML (286.7 KB)
zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie
Stężyca na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
nie podlega publikacji

XXXI/335/2014

PDF  (2.6 MB)

XML (4.5 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Gminy
Stężyca
nie podlega publikacji

XXXI/336/2014

PDF  (1.1 MB)

XML (2.6 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Stężyca
nie podlega publikacji

XXXI/337/2014

PDF (1.2 MB)

XML (3.5 MB)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymbark
nie podlega publikacji

XXXI/338/2014

PDF (1.3 MB)

XML (2.9 MB)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sikorzyno
nie podlega publikacji

XXXI/339/2014

PDF (1.6 MB)

XML (9.9 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Szymbark obejmującego część terenu oznaczonego symbolem C 040-MN/U
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1450

XXXI/340/2014

PDF (1.2 MB)

XML (2.9 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
– Stężyca Centrum.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1317

XXXI/341/2014

PDF (185.4 KB)

XML (195.4 KB)
w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntów
położonych w Kamienicy Szlacheckiej i Zgorzałem.
nie podlega publikacji

XXXI/342/2014

PDF (192.3 KB)

XML (202.4 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.nie podlega publikacji

XXXI/343/2014

PDF (179.8 KB)

XML (188.7 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na
nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca.
nie podlega publikacji

XXXI/344/2014

PDF (187.4 KB)

XML (198.1 KB)
zmieniająca Statut Gminy Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1133

XXXI/345/2014

PDF (179.3 KB)

XML (185.5 KB)
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015nie podlega publikacji

XXXI/346/2014

PDF (285.2 KB)

XML (319.1 KB)
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych.http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1134

XXXI/347/2014

PDF (344.6 KB)

XML (407.5 KB)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1135

XXXI/348/2014

PDF (340.7 KB)

XML (539.1 KB)
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1143

XXXI/349/2014

PDF (171.2 KB)

XML (192.8 KB)
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2014nie podlega publikacji
XXXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 31 marca 2014 r.

XXXII/350/2014

PDF (328.4 KB)

XML (1.1 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gołubiehttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1703

XXXII/351/2014

PDF (733.9 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany cześci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo gminy Stężycanie podlega publikacji

XXXII/352/2014

PDF (396.7 KB)

XML (402.8 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowaniahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1704

XXXII/353/2014

PDF (1.4 MB)

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycynie podlega publikacji

XXXII/354/2014

PDF (3.9 MB)

XML (6.5 MB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2013nie podlega publikacji

XXXII/355/2014

PDF (348.5 KB)

XML (399.6 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1705

XXXII/356/2014

PDF (339.9 KB)

XML (526 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1706

XXXII/357/2014

PDF (4.1 MB)

XML (7.3 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Pierszczewo, w gminie Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1809

XXXII/358/2014

PDF (193.4 KB)

XML (202.7 KB)

w sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntów położonych w Kamienicy Szlacheckiej i Zgorzałemnie podlega publikacji

XXXII/359/2014

PDF (179.1 KB)

XML (186.7 KB)

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na
nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca
nie podlega publikacji
XXXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 12 maja 2014 r.

XXXIII/360/2014

PDF (173.1 KB)

XML (180 KB)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowejnie podlega publikacji

XXXIII/361/2014

PDF (197.5 KB)

XML (211.7 KB)

w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2069

XXXIII/362/2014

PDF (183.3 KB)

XML (188 KB)

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy z Polskimi Kolejami Państwowymi
S.A.
nie podlega publikacji

XXXIII/363/2014

PDF (196.7 KB)

XML (202.8 KB)

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu
I Gospodarka wodno - ściekowa ( konkurs nr 12/POIiŚ/1. 1/04/2014) oraz przyjęcia do realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności
inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kamienica Szlachecka, Borucino, Stężyca,
Potuły, Szymbark, na terenie gminy Stężyca”
nie podlega publikacji

XXXIII/364/2014

PDF (337.9 KB)

XML (528.5 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2083
XXXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 17 czerwca 2014 r.

XXXIV/365/2014

PDF (181.1 KB)

XML (185.5 KB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Stężyca za rok 2013
nie podlega publikacji

XXXIV/366/2014

PDF (91 KB)

XML (107.7 KB)

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2013nie podlega publikacji

XXXIV/367/2014

PDF (3.2 MB)

XML (4.8 MB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2013nie podlega publikacji

XXXIV/368/2014

PDF (190.9 KB)

XML (197.2 KB)

w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno” Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznienie podlega publikacji

XXXIV/369/2014

PDF (202.1 KB)

XML (214.5 KB)

w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolach wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę
Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2472

XXXIV/370/2014

PDF (1.2 MB)

XML (1.9 MB)

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku orzeka nieważność §2 pkt 5, §4 ust. 2, §6 ust. 6 i §8 ust. 2 badanej uchwały – Uchwała RIO Nr 144/g277/D/14 z dnia 10 lipca 2014 r. - (kliknij tutaj aby pobrać).  (1.2 MB)

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2473

XXXIV/371/2014

PDF (5.7 MB)

XML (10.4 MB)

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2014 - 2025nie podlega publikacji

XXXIV/372/2014

PDF (523.5 KB)

XML (1 MB)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2014 - 2017http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2474

XXXIV/373/2014

PDF (1.6 MB)

XML (2.7 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymihttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2493

XXXIV/374/2014

PDF (1.3 MB)

XML (2.1 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino obejmującego działki nr 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12.http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2494

XXXIV/375/2014

PDF (794.2 KB)

XML (1.1 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko (działek nr 41/4 i 41/8)http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2461

XXXIV/376/2014

PDF (5.5 MB)

XML (9.5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Wschód obejmującą tereny 011-MN, 017-MN, 022-MN/MR, 026-KDD, 031-KDWhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2495

XXXIV/377/2014

PDF (670.5 KB)

XML (970.8 KB)

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrumnie podlega publikacji

XXXIV/378/2014

PDF (601.4 KB)

XML (821.3 KB)

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żuromino - Żuromino Centrumnie podlega publikacji

XXXIV/379/2014

PDF (760 KB)

XML (1.1 MB)

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla części działki nr 103/6nie podlega publikacji

XXXIV/380/2014

PDF (787.7 KB)

XML (1.2 MB)

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark - Rejon Centrum Edukacji i Promocji Regionu terenu 007-CEPR/Pnie podlega publikacji

XXXIV/381/2014

PDF (859 KB)

XML (1.4 MB)

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężycanie podlega publikacji

XXXIV/382/2014

PDF (37.1 MB)

XML (61.9 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka, w gminie Stężyca

Stwierdzono nieważność załącznika nr 1 - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-V.4131.108.2014.JS WOJEWODY POMORSKIEGO

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2560

XXXIV/383/2014

PDF (16.2 MB)

XML (26.1 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś, w gminie Stężyca

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2462

XXXIV/384/2014

PDF (18.2 MB)

XML (29.7 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klukowa Huta, w gminie Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2528

XXXIV/385/2014

PDF (6.8 MB)

XML (11.7 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego CZAPLE, w gminie Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2496

XXXIV/386/2014

PDF (27.7 MB)

XML (47.3 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łosienice, w gminie Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2497

XXXIV/387/2014

PDF (8.8 MB)

XML (15.2 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zgorzałe, w gminie Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2498

XXXIV/388/2014

PDF (316.5 KB)

XML (333.6 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na okręgi wyborczehttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2475

XXXIV/389/2014

PDF (341.5 KB)

XML (352.9 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowaniahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2476

XXXIV/390/2014

PDF (203.5 KB)

XML (209 KB)

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2477

XXXIV/391/2014

PDF (193.3 KB)

XML (200.5 KB)

w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2478

XXXIV/392/2014

PDF (194.4 KB)

XML (204.8 KB)

w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężycanie podlega publikacji

XXXIV/393/2014

PDF (1.9 MB)

XML (4.1 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Nowe Czaplehttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2479

XXXIV/394/2014

PDF (208.7 KB)

XML (217.7 KB)

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach Łączyno 4A oraz Stare Czaple 37 na rzecz najemcównie podlega publikacji

XXXIV/395/2014

PDF (187.1 KB)

XML (193.2 KB)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnegonie podlega publikacji

XXXIV/396/2014

w sprawie nadania nazwy stanicy w miejscowości Stężycawycofano z publikacji

XXXIV/397/2014

PDF (1.5 MB)

XML (3 MB)

w sprawie zaliczenia części ul. Raduńskiej w Stężycy do kategorii dróg gminnychhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2480

XXXIV/398/2014

PDF (381.2 KB)

XML (469.1 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2481

XXXIV/399/2014

PDF (340.8 KB)

XML (532.8 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2482

XXXIV/400/2014

PDF (643.3 KB)

XML (936.4 KB)

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 270/2nie podlega publikacji

XXXIV/401/2014

PDF (454 KB)

XML (473.4 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężycanie podlega publikacji
XXXV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 25 sierpnia 2014 r.

XXXV/402/2014

PDF (180.4 KB)

XML (185.3 KB)

w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie nawierzchni chodników w miejscowości Stężycanie podlega publikacji

XXXV/403/2014

PDF (206.7 KB)

XML (212.6 KB)

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania „Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa urzędu gminy w Stężycy – Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężyca”nie podlega publikacji

XXXV/404/2014

PDF (1.3 MB)

XML (7.4 MB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 524/2 i 690/3nie podlega publikacji

XXXV/405/2014

PDF (336.5 KB)

XML (525.8 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3061

XXXV/406/2014

PDF (367.2 KB)

XML (439 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3062

XXXV/407/2014

PDF (202.8 KB)

XML (209.8 KB)

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzienie podlega publikacji
XXXVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 30 września 2014 r.

XXXVI/408/2014

PDF (173.2 KB)

XML (189.9 KB)

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2014nie podlega publikacji

XXXVI/409/2014

PDF (393.8 KB)

XML (537.3 KB)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3595

XXXVI/410/2014

PDF (338.3 KB)

XML (527 KB)
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3600

XXXVI/411/2014

PDF (192.7 KB)

XML (197 KB)
w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycynie podlega publikacji

XXXVI/412/2014

PDF (192.8 KB)

XML (197.1 KB)
w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucienie podlega publikacji

XXXVI/413/2014

PDF (1.2 MB)

XML (7.1 MB)
w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Potułyhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3544

XXXVI/414/2014

PDF (1.1 MB)

XML (2.1 MB)
w sprawie nadania nazwy stanicy w miejscowości Stężycanie podlega publikacji

XXXVI/415/2014

PDF (194.3 KB)

XML (199.2 KB)
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzienie podlega publikacji

XXXVI/416/2014

PDF (260.5 KB)

XML (275.1 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycyhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3569

XXXVI/417/2014

PDF (273.2 KB)

XML (303.5 KB)
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierząthttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3694

XXXVI/418/2014

PDF (203.3 KB)

XML (213.1 KB)
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycyhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3601

XXXVI/419/2014

PDF (194 KB)

XML (202.7 KB)
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3556

XXXVI/420/2014

PDF (1.8 MB)

XML (2.9 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – Sikorzyno Północhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3669

XXXVI/421/2014

PDF (1.6 MB)

XML (2.5 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo w zakresie działki nr 343http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3887

XXXVI/422/2014

PDF (24.1 MB)

XML (38.9 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego SZYMBARK, w gminie Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3656

XXXVI/423/2014

PDF (930.9 KB)

XML (3.1 MB)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężycanie podlega publikacji

XXXVI/424/2014

PDF (1.3 MB)

XML (4.6 MB)
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Niesiołowicenie podlega publikacji

XXXVI/425/2014

PDF (627.9 KB)

XML (825.7 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężycanie podlega publikacji

XXXVI/426/2014

PDF (575.6 KB)

XML (697.8 KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężycanie podlega publikacji

XXXVI/427/2014

PDF (821.3 KB)

XML (4.5 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo, w gminie Stężyca dla działki nr 302/2nie podlega publikacji

XXXVI/428/2014

PDF (2.6 MB)

XML (18.4 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężycanie podlega publikacji

XXXVI/429/2014

PDF (878.2 KB)

XML (4.7 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 34/2nie podlega publikacji

XXXVI/430/2014

PDF (383.7 KB)

XML (723.1 KB)
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły dla działki nr 65/9nie podlega publikacji

XXXVI/431/2014

PDF (1.2 MB)

XML (7 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 552nie podlega publikacji

XXXVI/432/2014

PDF (1.7 MB)

XML (12.4 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaplenie podlega publikacji

XXXVI/433/2014

PDF (478.8 KB)

XML (475.9 KB)
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbarknie podlega publikacji

XXXVI/434/2014

PDF (1.9 MB)

XML (5.3 MB)
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca oraz ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegonie podlega publikacji

XXXVI/435/2014

PDF (183.1 KB)

XML (189.9 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężycanie podlega publikacji

XXXVI/436/2014

PDF (190.1 KB)

XML (200.8 KB)

w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca

Stwierdzono nieważność uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 1 od słów: " , za wyjątkiem dzieci i młodzieży uczącej się, dla których określa się w wysokości - 1,51 zł" - Uchwała Nr 210/g277/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 października 2014r. (789.5 KB)

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3545

XXXVI/437/2014

PDF (189.2 KB)

XML (202.8 KB)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3546

XXXVI/438/2014

PDF (187.1 KB)

XML (196.1 KB)
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłatyhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3557

XXXVI/439/2014

PDF (184.3 KB)

XML (194.9 KB)
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Stężyca oraz uregulowania innych spraw dotyczących tej opłatyhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3558
XXXVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 4 listopada 2014 r.

XXXVII/440/2014

PDF (282.6 KB)

XML (346.2 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4242

XXXVII/441/2014

PDF (191.6 KB)

XML (196.7 KB)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca.http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4136

XXXVII/442/2014

PDF (193.1 KB)

XML (198.2 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2015 rokuhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4097

XXXVII/443/2014

PDF (785.4 KB)

XML (4 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zgorzałe działka nr 146nie podlega publikacji

XXXVII/444/2014

PDF (1.2 MB)

XML (6.4 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark (działki nr 549)nie podlega publikacji

XXXVII/445/2014

PDF (1.1 MB)

XML (8.1 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężycanie podlega publikacji

XXXVII/446/2014

PDF (1.5 MB)

XML (12.7 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężycanie podlega publikacji

XXXVII/447/2014

PDF (1.7 MB)

XML (10.3 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca działka nr 483/9nie podlega publikacji

XXXVII/448/2014

PDF (292.7 KB)

XML (317.3 KB)
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2014 r.nie podlega publikacji

XXXVII/449/2014

PDF (13.9 MB)

XML (22.3 MB)
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Ostrzycki Las"nie podlega publikacji
I Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 11 grudnia 2014 r.

I/1/2014

PDF (91.2 KB)

XML (105.5 KB)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stężyca na kadencję w latach 2014 - 2018nie podlega publikacji

I/2/2014

PDF (90.4 KB)

XML (105.3 KB)

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stężyca na kadencję w latach 2014 - 2018nie podlega publikacji

I/3/2014

PDF (92.4 KB)

XML (107.6 KB)

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego na kadencję w latach 2014 -
2018
nie podlega publikacji

I/4/2014

PDF (93.8 KB)

XML (109.3 KB)

w sprawie powołania Komisji Budżetowej oraz ustalenia jej składu osobowego na kadencję w latach 2014 - 2018nie podlega publikacji

I/5/2014

PDF (93.9 KB)

XML (109.2 KB)

w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Rady Gminy Stężyca na kadencję w latach 2014 -2018nie podlega publikacji

I/6/2014

PDF (93.8 KB)

XML (109.5 KB)

w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Gminy oraz ustalenia jej składu osobowego na kadencję w latach 2014 -2018nie podlega publikacji

I/7/2014

PDF (90 KB)

XML (105.8 KB)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stężycanie podlega publikacji
II Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 16 grudnia 2014 r.

II/8/2014

PDF (608.6 KB)

XML (905.7 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminyhttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=58

II/9/2014

PDF (1.1 MB)

XML (2 MB)

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=59

II/10/2014

PDF (380.2 KB)

XML (524.7 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=60

II/11/2014

PDF (191.2 KB)

XML (225.7 KB)

w sprawie udzielenia dotacji parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzienie podlega publikacji

II/12/2014

PDF (190.8 KB)

XML (225.4 KB)

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycynie podlega publikacji

II/13/2014

PDF (318.4 KB)

XML (402 KB)

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 roknie podlega publikacji

II/14/2014

PDF (772.2 KB)

XML (1.2 MB)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2015-2017nie podlega publikacji

II/15/2014

PDF (838.4 KB)

XML (2.9 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Nowe Czaplehttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=61

II/16/2014

PDF (710.4 KB)

XML (2.4 MB)

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Kamienica Szlacheckahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=62

II/17/2014

PDF (602.5 KB)

XML (1.8 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężycahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=63

II/18/2014

PDF (1.9 MB)

XML (14.2 MB)

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Aleja Jana Pawła II w miejscowości Klukowa Hutahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=64

II/19/2014

PDF (1.7 MB)

XML (16.1 MB)

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Klukowa Hutahttp://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=65

II/20/2014

PDF (179 KB)

XML (214 KB)

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężycanie podlega publikacji

II/21/2014

PDF (504.8 KB)

XML (581.6 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple dla działek nr 316 i 324nie podlega publikacji

II/22/2014

PDF (555.6 KB)

XML (701.6 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 59/4nie podlega publikacji

II/23/2014

PDF (697.9 KB)

XML (1.5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum (działka nr 37/20)http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=216

II/24/2014

PDF (187.5 KB)

XML (222.5 KB)

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stężyca do Związku Gmin Pomorskichnie podlega publikacji

II/25/2014

PDF (512.7 KB)

XML (606.2 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark dla działek nr 568/10 i 568/17nie podlega publikacji

II/26/2014

PDF (181.3 KB)

XML (218.8 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach Łączyno 4A oraz Stare Czaple 37 na rzecz najemcównie podlega publikacji

II/27/2014

PDF (476.4 KB)

XML (514 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie dla działek nr 234/7 oraz 234/9nie podlega publikacji

II/28/2014

PDF (416.7 KB)

XML (462.3 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino dla działki nr 223/2nie podlega publikacji

II/29/2014

PDF (411.5 KB)

XML (449 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Nowa Wieś dla działki nr 158nie podlega publikacji

II/30/2014

PDF (422 KB)

XML (481.2 KB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 668/8nie podlega publikacji

II/31/2014

PDF (190.6 KB)

XML (223.7 KB)

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Stężycanie podlega publikacji
 


Liczba odwiedzin : 1406
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2014-03-06 14:12:19
Czas publikacji: 2014-03-06 14:12:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak