UCHWAŁY RADY GMINY STĘŻYCA Z 2015 ROKU 

 

 

 Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
III Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 3 marca 2015 r.

III/32/2015

PDF (168.3 KB)

XML (221.5 KB)

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2015

nie podlega publikacji

III/33/2015

PDF (1.1 MB)

XML (1.9 MB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1024

III/34/2015

PDF (701.2 KB)

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=997

III/35/2015

PDF (280.8 KB)

XML (316.9 KB)
zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. nie podlega publikacji

III/36/2015

PDF (188.2 KB)

XML (235.2 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/237/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=966

III/37/2015

PDF (177.4 KB)

XML (210.3 KB)
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 nie podlega publikacji

III/38/2015

PDF (183.6 KB)

XML (217.8 KB)
w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość diety dla członków Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy nie podlega publikacji

III/39/2015

PDF (241.4 KB)

XML (269.8 KB)
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stężycy nie podlega publikacji

III/40/2015

PDF (499.6 KB)

XML (582.2 KB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 297/1 nie podlega publikacji

III/41/2015

PDF (1.1 MB)

XML (10.4 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działki nr 75/10 nie podlega publikacji

III/42/2015

PDF (523 KB)

XML (2.7 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łączyno dla działki nr 94/3 nie podlega publikacji

III/43/2015

PDF (5 MB)

XML (9.3 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca nie podlega publikacji

III/44/2015

PDF (12 MB)

XML (22.1 MB)
w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stężyca nie podlega publikacji

III/45/2015

PDF (294.2 KB)

XML (350.4 KB)
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2015 r. nie podlega publikacji

III/46/2015

PDF (185.6 KB)

XML (223 KB)
w sprawie wyrażenia zgodny na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Stężyca prawa własności gruntów Skarbu Państwa położonych w Szymbarku i Zgorzałem nie podlega publikacji

III/47/2015

PDF (182.3 KB)

XML (217.9 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stężyca nie podlega publikacji

III/48/2015

PDF (183.6 KB)

XML (220.2 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Nowej Wsi nie podlega publikacji

III/49/2015

PDF (189.9 KB)

XML (227.4 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca nie podlega publikacji

III/50/2015

PDF (279.3 KB)

XML (339 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z Promenady im. Księdza Konrada Lubińskiego i Mariny Wodnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=985

III/51/2015

PDF (257.3 KB)

XML (301.6 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z parku naukowo-rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=991

III/52/2015

PDF (254.5 KB)

XML (299.5 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Borucinie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=992

III/53/2015

PDF (1.1 MB)

XML (8.9 MB)
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łosienice dla działki nr 123 nie podlega publikacji
IV Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2015 r.

IV/54/2015

PDF (435.8 KB)

XML (606.4 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1506

IV/55/2015

PDF (2.9 MB)

XML (3.9 MB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2014 -

IV/56/2015

PDF (212.6 KB)

XML (247.7 KB)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego -

IV/57/2015

PDF (210.2 KB)

XML (244.6 KB)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego -

IV/58/2015

PDF (796.1 KB)

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 118/1 -

IV/59/2015

PDF (645 KB)

XML (5 MB)

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Sikorzyno dla działek 1/23, 1/24, 1/25, 1/26 -

IV/60/2015

PDF (967.6 KB)

XML (11 MB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 157 -

IV/61/2015

PDF (838.4 KB)

XML (6.6 MB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -

IV/62/2015

PDF (1.2 MB)

XML (11 MB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca -

IV/63/2015

PDF (1.4 MB)

XML (2 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi
(w części dotyczącej terenu działki nr 236/6)
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1565

IV/64/2015

PDF (17.5 MB)

XML (29 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1493

IV/65/2015

PDF (36.8 MB)

XML (63.3 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Gołubie, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1586

IV/66/2015

PDF (189.3 KB)

XML (226.6 KB)

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stężyca -

IV/67/2015

PDF (185.7 KB)

XML (223.4 KB)

zmieniająca uchwałę Nr III/47/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stężyca -

IV/68/2015

PDF (398 KB)

XML (444.8 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1170

IV/69/2015

PDF (189.2 KB)

XML (224.7 KB)

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1449

IV/70/2015

PDF (190.8 KB)

XML (226.6 KB)

w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1465

IV/71/2015

PDF (293.5 KB)

XML (355.7 KB)

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy -

IV/72/2015

PDF (268.5 KB)

XML (318 KB)

w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1428

IV/73/2015

PDF (263.8 KB)

XML (308.3 KB)

w sprawie regulaminu korzystania z obiektów stanowiących własność Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1405

IV/74/2015

PDF (197 KB)

XML (237.2 KB)

w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Stężyca- Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy -

IV/75/2015

PDF (182.9 KB)

XML (219.2 KB)

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej -

IV/76/2015

PDF (1.1 MB)

XML (11 MB)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 517 -
V Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 12 maja 2015 r.

V/77/2015

PDF (518 KB)

XML (629.5 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1763

V/78/2015

PDF (219.4 KB)

XML (492.3 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1765

V/79/2015

PDF (3.1 MB)

XML (4.1 MB)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Stężycy za rok 2014 -

V/80/2015

PDF (2.2 MB)

XML (3.5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4)

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-I.4131.36.2015.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr V/80/2015 z dnia 12 maja 2015 r. Rady Gminy Stężyca w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4).

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1977

V/81/2015

PDF (1.7 MB)

XML (2.6 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 51/9) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1895

V/82/2015

PDF (2.9 MB)

XML (4.4 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Wschód http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1941

V/83/2015

PDF (1.9 MB)

XML (2.8 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1925

V/84/2015

PDF (7.6 MB)

XML (13.4 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2056

V/85/2015

PDF (2.7 MB)

XML (4.8 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2147

V/86/2015

PDF (2.4 MB)

XML (15.2 MB)

o przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki nr 547/9 -

V/87/2015

PDF (1.8 MB)

XML (3 MB)

w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca -

V/88/2015

PDF (198.7 KB)

XML (238.3 KB)

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania, prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1766
  VI Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 30 czerwca 2015 r. 

VI/89/2015

PDF

XML

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2014  

VI/90/2015

PDF

XML

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2014  

VI/91/2015

PDF

XML

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2015  

VI/92/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2280

VI/93/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2320

VI/94/2015

PDF

XML

w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników  

VI/95/2015

PDF

XML

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stężyca" http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2297

VI/96/2015

PDF

XML

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego  

VI/97/2015

PDF

XML

w sprawie: udziału Gminy Stężyca w opracowaniu i wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020  

VI/98/2015

PDF

XML

w sprawie w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Stężycy znajdującej się w Kamienicy Szlacheckiej przy ul. Długiej 13 oraz zamiaru dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Stężycy w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji filii  

VI/99/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sikorzyno, w gminie Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2500

VI/100/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 116/7) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2457

VI/101/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 524/2 i 690/3 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2673

VI/102/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca– Stężyca Centrum http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2344

VI/103/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca  

VI/104/2015

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca  

VI/105/2015

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca  

VI/106/2015

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca  

VI/107/2015

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca  
   VII Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 15 września 2015r.

 VII/108/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3168

 VII/109/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3157

 VII/110/2015

PDF

XML

w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej nie podlega publikacji

 VII/111/2015

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca nie podlega publikacji

 VII/112/2015

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie badań naukowych na pomnikach przyrody na terenie gminy Stężyca nie podlega publikacji 

 VII/113/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3263

 VII/114/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego  Gapowo http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3204

 VII/115/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Gapowo i Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3178

 VII/116/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego  Gapowo w gminie Stężyca dla działki nr 302/2 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3373

 VII/117/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 668/8 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3117

 VII/118/2015

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Borucino nie podlega publikacji 

 VII/119/2015

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Sikorzyno nie podlega publikacji 

VII/120/2015

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego Gapowo nie podlega publikacji 

VII/121/2015

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca nie podlega publikacji 

VII/122/2015

PDF

XML

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników nie podlega publikacji 

VIII SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

VIII/123/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/437/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3336

VIII/124/2015

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3337

VIII/125/2015

PDF

XML

w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3314

VIII/126/2015

PDF

XML

w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3315

VIII/127/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/417/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Stężyca  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3341

VIII/128/2015

PDF

XML

w sprawie opłaty miejscowej  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3326

VIII/129/2015

PDF

XML

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3348

VIII/130/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3366

VIII/131/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3493

VIII/132/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3342

VIII/133/2015

PDF

XML

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca, dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3479

VIII/134/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca nie podlega publikacji

VIII/135/2015

PDF

XML

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kartuzach na kadencję 2016 - 2019 nie podlega publikacji

VIII/136/2015

PDF

XML

w sprawie nadanpierw ia nazwy drodze w miejscowości Stężyca  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3308

IX SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA W DNIU 24 LISTOPADA 2015 R.

IX/137/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4550

IX/138/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 - 2022 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4551
   X SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA Z DNIA 15 GRUDNIA 2015R.

X/139/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=349

X/140/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=350

X/141/2015

PDF

XML

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=333

X/142/2015

PDF

XML

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie  nie podlega publikacji

X/143/2015

PDF

XML

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy  nie podlega publikacji

X/144/2015

PDF

XML

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce „Zakład ZagospodarowaniaOdpadów Sierzno" Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie nie podlega publikacji

X/145/2015

PDF

XML

w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=448

X/146/2015

PDF

XML

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2016 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4464

X/147/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/124/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4465

X/148/2015

PDF

XML

zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=169

X/149/2015

PDF

XML

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 nie podlega publikacji

X/150/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok nie podlega publikacji 

X/151/2015

PDF

XML

w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności  publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (Konkurs nr RPPM.10.02.01 - IZ-01-22 - 001/15) nie podlega publikacji

X/152/2015

PDF

XML

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4534

X/153/2015

PDF

XML

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca nie podlega publikacji

X/154/2015

PDF

XML

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino nie podlega publikacji

X/155/2015

PDF

XML

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego  Łączyno w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=88

X/156/2015

PDF

XML

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej na terenie Gminy Stężyca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane nie podlega publikacji

X/157/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Gołubie

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=139

X/158/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=140

X/159/2015

PDF

XML

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, na rzecz Gminy Chmielno

uchylono uchwałą XII/189/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. 

nie podlega publikacji

X/160/2015

PDF

XML

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu  świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=141

X/161/2015

PDF

XML

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=33

X/162/2015

PDF

XML

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, na rzecz Gminy Jaszuny

uchylono uchwałą XII/190/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/162/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, na rzecz Gminy Jaszuny

nie podlega publikacji

X/163/2015

PDF

XML

w sprawie określenia kryteriów do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=12
 


Liczba odwiedzin : 3332
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2016-02-15 14:29:01
Czas publikacji: 2016-03-29 14:39:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak