Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie

Wójt Gminy Stężyca postanawia Stwierdzić brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej miejscowości Szymbark – II etap, gm. Stężyca.
2010-12-22 14:07:14
Postanowienie

Wójt Gminy Stężyca, postanawia
1. Nałożyć na wnioskodawcę – Państwo Alicję i Ireneusza Koszałka obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wyciągu narciarskiego teleskopowego, na działce nr ew. gr. 144/30, obręb Szymbark, gmina Stężyca na środowisko,
2. określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz.1227 ze zm.)
2010-09-17 12:59:47