Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

W dniu 2011-04-18 na wniosek Gminy Stężyca ul. 9 Marca 7, 83-322 Stężyca została wydana decyzja Wójta Gminy Stężyca znak: WG-OŚ.6220.5.2011.JS o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Nadraduńskie Centrum Rekreacyjno–Sportowe w Stężycy – poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców”.
2011-04-19 13:20:49
OBWIESZCZENIE

W związku z dużą ilością psów wałęsających się po terenie Gminy, Wójt Gminy Stężyca działając na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002) oraz działu VII uchwały Rady Gminy Stężyca nr XIV/143/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca informuje, iż właściciele utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązani do
2011-03-01 09:24:29
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.11.2010 r. wpłynął wniosek przedsiębiorstwa „DANMAR” Daniel Czapiewski z siedzibą przy ul. Oś nad Radunia 1, 83-314 Somonino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domków letniskowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną: droga dojazdowa, przyłącza sanitarne, wodociągowe, elektryczne, zbiorniki bezodpływowe na działce nr 196/18 obręb Czaple.
2011-02-03 09:28:37
OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dn. 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.11.2010 r. wpłynął wniosek przedsiębiorstwa „DANMAR” Daniel Czapiewski z siedzibą przy ul. Oś nad Radunia 1, 83-314 Somonino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domków letniskowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną: droga dojazdowa, przyłącza sanitarne, wodociągowe, elektryczne, zbiorniki bezodpływowe na działce nr 196/18 obręb Czaple.
2011-02-03 09:25:36