ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY STĘŻYCA NA ROK 2013 

 

  

Nr zarządzeniaDataW sprawie
1/2013 (239.3 KB)02 stycznia 2013rZmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego
2/2013 (295.5 KB)04 stycznia 2013r.W sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
3/2013 (3 MB)04 stycznia 2013r.W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie lokalu użytkowego położonego w nowo wybudowanym Ośrodku Zdrowia w Stężycy ul. Bernarda Sychty 32 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
4/2013 (1.3 MB)04 stycznia 2013r.W sprawie norm eksploatacyjnych  oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stężyca.
5/2013 (1.7 MB)08 stycznia 2013r.W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013r.
6/2013 (631.7 KB)08 stycznia 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013rok.
7/2013 (290.5 KB)17 stycznia 2013r.W sprawie  nabycia na rzecz Gminy Stężyca gruntów pod drogi.
8/2013 (419.4 KB)17 stycznia 2013r.Dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 20 stycznia 2010roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie odpadów i  nieczystości  ciekłych oraz za wynajem  garaży i grunty zajęte pod garaże.
9/2013 (738.7 KB)25 stycznia 2013r.W sprawie ustalenia  ceny wywoławczej w IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
10/2013 (743.6 KB)29 stycznia 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.
11/2013 (270 KB)31 stycznia 2013r.W sprawie nabycia na rzecz Gminy Stężyca gruntu pod drogę.
12/2013 (302.7 KB)04 lutego 2013r.W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
13/2013 (309.1 KB)21 lutego 2013r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
14/2013 (1.1 MB)27 lutego 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.
15/2013 (281.4 KB)28 lutego 2013r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
16/2013 (556.1 KB)01 marca 2013r.W sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
17/2013 (248 KB)06 marca 2013r.W sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego.
18/2013 (267.6 KB)06 marca 2013r.W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na sprzedaż  składnika majątku ruchomego Gminy Stężyca-samochodu specjalnego pożarniczego GCBAM marki JELCZ.
19/2013 (2.2 MB)18 marca 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
20/2013 (351.9 KB)20 marca 2013r.W sprawie kontroli ewidencji,materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.
21/2013 PDF (18.9 MB) XML (29 MB)
28 marca 2013r.W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy. Opublikowano w dzienniku urzędowym: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1952
22/2013 (867 KB)28 marca 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.
23/2013 (4.8 MB)29 marca 2013r.W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018.
24/2013 (567.9 KB)-
-
25/2013 (362.9 KB)22 kwietnia 2013r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
26/2013 (248.2 KB)23 kwietnia 2013r.W sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Stężyca.
27/2013 (1.9 MB)24 kwietnia 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
28/2013 (830.6 KB)30 kwietnia 2013r.W sprawie przekazania Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stężycy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości komunalnej.
29/2013 (1.5 MB)30 kwietnia 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
30/2013 (305.4 KB)07 maja 2013r.Określenia sposobu odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną w obrębie Borucino. Gmina Stężyca.
31/2013 (382.7 KB)13 maja 2013r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
32/2013 (339.8 KB)23 maja 2013r.W sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
33/2013 (2.1 MB)27 maja 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz  ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej na 2013 rok
34/2013 (256.9 KB)27 maja 2013r.W sprawie nieodpłatnego  przekazania  samochodu pożarniczego.
35/2013 (860 KB)31 maja 2013r.W sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
36/2013 (1.9 MB)10 czerwca 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
37/2013 (277.2 KB)10 czerwca 2013r.W sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
38/2013 (429.8 KB)10 czerwca 2013r.W sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Stężyca.
39/2013 (410.5 KB)10 czerwca 2013r.W sprawie powołania stałej komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku będącego w ewidencji Urzędu Gminy Stężyca.
40/2013 (299.6 KB)10 czerwca 2013r.W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
41/2013 (297.3 KB)14 czerwca 2013r.W sprawie określenia formy przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
42/2013 (309.8 KB)14 czerwca 2013r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
43/2013 (314.5 KB)14 czerwca 2013r.W sprawie nabycia na rzecz Gminy Stężyca gruntu na cele publiczne w obrębie Żuromino, gmina Stężyca.
44/2013 (261.2 KB)18 czerwca 2013r.W sprawie likwidacji samochodu ciężarowego.
45/2013 (249.8 KB)19 czerwca 2013r.W sprawie przekazania mienia do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy.
46/2013 (291.4 KB)24 czerwca 2013r.W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
47/2013 (752.5 KB)28 czerwca 2013r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
48/2013 (263.2 KB)28 czerwca 2013r.W sprawie przekazania do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
49/2013 (1.9 MB)28 czerwca 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.
50/2013 (1.3 MB)28 czerwca 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
51/2013 (1.2 MB)08 lipca 2013r.W sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym w przypadku udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych i innych  należności.
52/2013 (296.7 KB)08 lipca 2013r.Zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych.
53/2013 (286 KB)08 lipca 2013r.Zmieniające w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Stężyca.
54/2013 (346.6 KB)22 lipca 2013r.W sprawie określenia wysokości odszkodowania za przejęte na rzecz Gminy grunty zajęte pod drogi publiczne w obrębie Żuromino, gmina Stężyca oraz sposobu jego wykonania.
55/2013 (1.3 MB)22 lipca 2013r.W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność  Gminy Stężyca, przeznaczoną do oddania w nieodpłatne użytkowanie, na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY.
56/2013 (2.9 MB)25 lipca 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
57/2013 (384.9 KB)02 sierpnia 2013r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących  własność Gminy Stężyca.
58/2013 (346.1 KB)05 sierpnia 2013r.W sprawie deklasyfikacji i zniszczenia uszkodzonego dysku z systemu teleinformatycznego, posiadającego akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powołania komisji w tym zakresie.
59/2013 (1.3 MB)08 sierpnia 2013r.W sprawie zmian w planie  dochodów i wydatków na 2013 rok.
60/2013 (18 MB)19 sierpnia 2013r.W sprawie przyjęcia  informacji z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013r.
61/2013 (318.9 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie ustanowienia służebności drogowej.
62/2013 (268.3 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
63/2013 (270.3 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
64/2013 (270.7 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
65/2013 (262.2 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
66/2013 (269.4 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
67/2013 (259.3 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
68/2013 (259.1 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
69/2013 (261.6 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
70/2013 (258.6 KB)19 sierpnia 2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
71/2013 (240 KB)22 sierpnia 2013r.W sprawie przekazania mienia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy.
72/2013 (571.4 KB)26 sierpnia 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.
73/2013 (329.7 KB)27 sierpnia 2013r.W sprawie przekazania Domowi Pomocy Społecznej w Stężycy w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości komunalnej.
74/2013 (1.4 MB)27 sierpnia 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
75/2013 (777.5 KB)29 sierpnia 2013r.W sprawie ustalenia ceny wywoławczej w VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
76/2013 (3.7 MB)29 sierpnia 2013r.W sprawie procedur kontroli finansowej.
77/2013 (289.7 KB)06 września 2013r.W sprawie określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
78/2013 (273.1 KB)10 września 2013r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stężycy.
79/2013 (379 KB)13 września 2013r.W sprawie  ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca.
80/2013 (1.4 MB)16 września 2013r.W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego niezabudowaną nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Stężyca, przeznaczoną do oddania w odpłatne użytkowanie, na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY.
81/2013 (225.9 KB)16 września 2013r.W sprawie likwidacji magazynu chemicznego.
82/2013 (411.1 KB)16 września 2013r.W sprawie określenia sposobu odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy gruntów na cele  publiczne w obrębie Żuromino, gmina Stężyca.
83/2013 (1.5 MB)20 września 2013r.W sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków na 2013 rok.
84/2013 (240 KB)23 września 2013r.Zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania i organizacji opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi.
85/2013 (1.3 MB)27 września  2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2013 rok.
86/2013 (371 KB)27 września 2013r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca.
87/2013 (291.7 KB)27 września 2013r.W sprawie  określenia sposobu odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne.
88/2013 (352.7 KB)07 października 2013r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
89/2013 (368.1 KB)08 października 2013r.W sprawie przeznaczenia mienia do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy.
90/2013 (1.5 MB)14 października 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków oraz  ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
91/2013 (732.6 KB)21 października 2013r.W sprawie przekazania mienia do Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.
92/2013 (331.3 KB)21 października 2013r.Inwentaryzacja środków trwałych
93/2013 (341.3 KB)21 października 2013r.Inwentaryzacja środków trwałych
94/2013 (609.3 KB)21 października 2013r.Inwentaryzacja środków trwałych
95/2013 (1.3 MB)21 października 2013r.W sprawie:udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach treningu wojewódzkiego.
96/2013 (3.5 MB)22 października 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
97/2013 (350.3 KB)22 października 2013r.Inwentaryzacja środków trwałych.
98/2013 (255.4 KB)28 października 2013r.W sprawie likwidacji zestawów komputerowych.
99/2013 (1.6 MB)31 października 2013r.W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
100/2013 (50 MB)15 listopad 2013r.W sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2014.
101/2013 (8.3 MB)15 listopada 2013r.W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020.
102/2013 (270.5 KB)19 listopada  2013r.W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
103/2013 (375.7 KB)20 listopada 2013r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Stężycy i Szymbarku z przeznaczeniem pod zlokalizowanie pojemników na odzież używaną.
104/2013 (340.3 KB)22 listopada 2013r.W sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca.
105/2013 (5.1 MB)25 listopada 2013r.W sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
106/2013 (1.2 MB)26 listopada 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.
107/2013 (10.5 MB)26 listopada 2013r.W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca.
108/2013 (289.2 KB)27 listopada 2013r.W sprawie przejęcia na rzecz Gminy gruntu położonego w obrębie Stężyca, gmina Stężyca na cele publiczne.
109/2013 (292.7 KB)02 grudnia 2013r.W sprawie powołania komisji ds. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca.
110/2013 (357.9 KB)05 grudnia 2013r.W sprawie: przeprowadzenia spisu z natury sprzętu OC.
111/2013 (4.8 MB)16 grudnia 2013r.W sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.W sprawie zmian  w planie dochodów i wydatków oraz ustalenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.
112/2013 (1.8 MB)20 grudnia 2013r.W sprawie  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
113/2013 (309.8 KB)20 grudnia 2013r.Inwentaryzacja
114/2013 (301.8 KB)20 grudnia 2013r.Inwentaryzacja
115/2013 (314.5 KB)20 grudnia 2013r.Inwentaryzacja
116/2013 (347.6 KB)20 grudnia 2013r.Inwentaryzacja
117/2013 (831 KB)20 grudnia 2013r.Inwentaryzacja
118/2013 (299.4 KB)20 grudnia 2013r.Inwentaryzacja
119/2013 (327.2 KB)20 grudnia 2013r.Inwentaryzacja
120/2013 (325.1 KB)31 grudnia 2013r.W sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Stężyca.
121/2013 (250.3 KB)31 grudnia 2013r.W sprawie przekazania mienia do Gminnego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Stężycy.
122/2013 (1.3 MB)31 grudnia 2013r.W sprawie ustalenia zasad kierowania pracowników  Urzędu Gminy Stężyca w podróż służbową krajową oraz rozliczenia kosztów z tego tytułu.
123/2013 (495.3 KB)31 grudnia 2013r.W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok
124/2013 (578 KB)31 grudnia 2013r.W sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy
125/2013 (334.7 KB)31 grudnia 2013r.Zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji programu „Siatkarska Stężyca” na lata  2012-2025
126/2013 (355.4 KB)31 grudnia 2013r.Zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji programu „Stężyca Akademia Żeglarska” na lata 2012-2025
127/2013 (241 KB)31 grudnia 2013r.W sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Stężyca.
128/2013 (593.9 KB)31 grudnia 2013r.W sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2014 roku zobowiązań z tytułu umów,których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna do zapewnienia  ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014.
129/2013 (18 MB)31 grudnia 2013r.W sprawie stosowania instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Stężyca.
130/2013 (20 MB)31 grudnia 2013r.W sprawie  stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie  Gminy.
131/2013 (1.5 MB)31 grudnia 2013r.W sprawie zmian stosowania zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy.
132/2013 (5.2 MB)31 grudnia 2013r.W sprawie instrukcji regulującej ewidencję i pobór podatków i opłat lokalnych.
133/2013 (734.6 KB)31 grudnia 2013r.W sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Gminy programu  komputerowego.
134/2013 (317.9 KB)31 grudnia 2013r.Zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego.
--
 
 


Liczba odwiedzin : 732
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Peplińska - insp. ds. kancelaryjnych i archiwum
Czas wytworzenia: 2013-04-04 09:21:42
Czas publikacji: 2013-04-04 09:21:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak