PROJEKTY UCHWAŁ NA ROK 2012 

 

 

Nr projektu Nr w porządku W sprawie
XII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca

PU 122/2012 (226.6 KB)

12a

w sprawie zlecenia zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
PU 123/2012 (659.3 KB) 12b zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
PU 124/2012 (1.3 MB) 12c określająca wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stężyca
PU 125/2012 (1.7 MB) 12d w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca
PU 126/2012 (379.9 KB) 12e w sprawie wyrażenia zody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski stopy procentowej w stosunku do nieuiszczanej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
PU 127/2012 (387.4 KB) 12f zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i nieprzekraczający 10 lat
PU 128/2012 (309.9 KB) 12g w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
PU 129/2012 (361.3 KB) 12h zmieniająca uchwałę Nr XI/106/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
PU 130/2012 (318.4 KB) 12i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2011
PU 131/2012 (389.7 KB) 12j w sprawie uzgodnienia pozyskania pędów z drzew stanowiących pomniki przyrody
PU 132/2012 (941 KB) 12k o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Borucino
PU 133/2012 (761.2 KB) 12l o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno - Sikorzyno Północ
PU 134/2012 (857.1 KB) 12m o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka
PU 135/2012 (822.7 KB) 12n o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka
PU 136/2012 (758.8 KB) 12o o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi
PU 137/2012 (1.3 MB) 12p o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno
PU 138/2012 (384.9 KB) 12q uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
PU 139/2012 (1.2 MB) 12r w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
PU 140/2012 (896.8 KB) 12s w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
PU 141/2012 (1.1 MB) 12t w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
PU 142/2012 (6.3 MB) 12u w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zgorzałe
PU 143/2012 (5.7 MB) 12v w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum
PU 144/2012 (3.7 MB) 12w w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum
PU 145/2012 (8.1 MB) 12x w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca
PU 146/2012 (5.5 MB) 12y w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka
XIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca
PU 148/2012 (3.6 MB) 6a w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2011
PU 149/2012 (413.4 KB) 6b

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.

PU 150/2012 (409.7 KB) 6c w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa i logopedy w Zespołach Kształcenia i Wychowania na terenie Gminy Stężyca
PU 151/2012 (1.3 MB) 6d o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo
PU 152/2012 (2.9 MB) 6e w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012
XIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca
PU 154/2012 (330.8 KB) 5.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2011
PU 155/2012  (355.2 KB) 5.2 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2011
PU 156/2012 (409.1 KB) 6a

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego

PU 157/2012 (400.3 KB) 6b w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu
PU 158/2012 (6.2 MB) 6c w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie
PU 159/2012 (6.3 MB) 6d w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark obejmującej strefy D 021 – MN; D 020 – KDD i D 015 – ZL/ZN
PU 160/2012 (6.3 MB) 6e w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR
PU 161/2012 (3 MB) 6f w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012.
PU 162/2012 (377.6 KB) 6g w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2012 – 2014,
PU 163/2012 (348.4 KB) 6h

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca

 

XV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca
PU/165/2012 (733.5 KB) 6a o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko (działek nr 41/4 i 41/8)
PU/166/2012 (795.6 KB) 6b o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino obejmującego działki nr 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12
PU/167/2012 (1.3 MB) 6c o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (działka nr 37/20)
PU/168/2012 (1.3 MB) 6d o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2
PU/169/2012 (1.1 MB) 6e o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
PU/170/2012 (4.1 MB) 6f w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łączyno obejmującego działkę nr 127/4 – PU 170/2012
PU/171/2012 (9.4 MB) 6g w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu wzdłuż brzegu jeziora Raduńskiego w miejscowości Stężyca, gmina Stężyca – PU 171/2012
PU/172/2012 (2.4 MB) 6h w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borucino obejmującego część działki nr 111/2 – PU 172/2012
PU/173/2012 (366.1 KB) 6i w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Stężyca – PU 173/2012,
PU/174/2012 (694.3 KB) 6j w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca – PU 174/2012,
PU/175/2012 (648 KB) 6k w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty – PU 175/2012,
PU/176/2012 (938 KB) 6l w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca – PU 176/2012,
PU/177/2012 (1.4 MB) 6m w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca – PU 177/2012,
PU/178/2012 (388.6 KB) 6n zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów – PU 178/2012,
PU/179/2012 (369.2 KB) 6o zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca – PU 179/2012,
PU/180/2012 (326.2 KB) 6p w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie – PU 180/2012
PU/181/2012 (428.5 KB) 6q w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stężycy – PU 181/2012,
PU/183/2012 (674.9 KB) 6s w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012. PU 184/2012.
XVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca
PU/184/2012 (393 KB) 5a w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca – projekt PU 184/2012
PU/185/2012 (2.1 MB) 5b w sprawie podziału gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – PU 185/2012
PU/186/2012 (1.3 MB) 5c w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – PU 186/2012
PU/187/2012 (374 KB) 5d w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – PU 187/2012
PU/188/2012 (843.7 KB) 5e w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 - PU 188/2012
XVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca
PU/190/2012 (377.2 KB) 5a w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2013 roku
PU/191/2012 (475.8 KB) 5b w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
PU 192/2012 (358.4 KB) 5c wyrażenia zgody na  sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Stężyca
PU/193/2012 (400.7 KB) 5d w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Stężycy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
PU/194/2012 (783.4 KB) 5e w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Potuły
PU/195/2012 (1.3 MB) 5f o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działki nr 51/9)
PU/196/2012 (743.4 KB) 5g w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
PU/197/2012 (1 MB) 5h o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – Sikorzyno Północ 
PU/198/2012 (1.2 MB) 5i o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr 14/4)
PU/199/2012 (1.8 MB) 5j o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (działki nr 669/4).
PU/200/2012 (762.1 KB) 5k w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
PU/201/2012 (346.6 KB) 5l w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
PU/202/2012 (388.5 KB) 5m w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
PU/203/2012 (8.5 MB) 5n w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca
PU/204/2012 (2.2 MB) 5o w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów –
PU/205/2012 (3.1 MB) 5p w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
PU/206/2012 (442.1 KB) 5q w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PU/207/2012 (826.3 KB) 5r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PU/209/2012 (2.5 MB) 5t w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stężyca na lata 2013 – 2017
PU/210/2012 (474.1 KB) 5u w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
PU/211/2012 (4.1 MB) 5v w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2012
PU/212/2012 (412.3 KB) 5w zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stężycy
XVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca 18.12.2012 r.
PU/213/2012 (16.1 MB) 3a w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
PU/214/2012 (5.8 MB) 3b w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
PU/215/2012 (354.8 KB) 3c w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie
PU/216/2012 (359 KB) 3d w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy
PU/217/2012 (1.4 MB) 3e w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Stężyca na rok 2012 – 2018
PU/218/2012 (348.5 KB) 3f

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Stężyca

PU/219/2012 (754.6 KB) 3g w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Potuły
PU/221/2012 (336.5 KB) 3i w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
PU/222/2012 (361.1 KB) 3j w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
PU/223/2012 (8.8 MB) 3k w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca
PU/224/2012 (2.3 MB) 3l w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
PU/225/2012 (816 KB) 3m w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
PU/226/2012 (441.4 KB) 3n w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PU/227/2012 (701.9 KB) 3o w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 


Liczba odwiedzin : 540
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szmyt - insp. ds. obsługi Rady Gminy
Czas wytworzenia: 2012-02-27 08:28:33
Czas publikacji: 2015-08-13 10:04:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak