Kompetencje Wójta Gminy 

 

Kompetencje Wójta Gminy

Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających jego status, a w szczególności: 

 1. Jako kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej,
 3. Podejmuje czynności, w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. Upoważnia na piśmie do prowadzenia spraw gminy w swoim imieniu Zastępcę Wójta lub Sekretarza Gminy,
 5. Upoważnia pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta,
 6. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,
 7. Jest szefem Obrony Cywilnej Gminy,
 8. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • Sekretarza Gminy,
  • Skarbnika Gminy,
  • Radcy Prawnego,
  • Kierownika Referatu Gospodarki oraz Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych wyodrębnionych.
  • Pracownikami Urzędu Gminy.
 9. Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników w oparciu o wyniki ich pracy.
 10. Powołuje Zastępcę Wójta Gminy Stężyca w drodze Zarządzenia.

 

 


Liczba odwiedzin : 1058
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Dawid Szulist
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-08-19 00:00:00
Czas publikacji: 2003-08-19 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak