PROJEKTY UCHWAŁ NA ROK 2013 

 

 

Nr projektu Nr w porządku W sprawie
XXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 28 luty 2013 r.

PU232/2013 (361.8 KB)

7a

w sprawie uzgodnienia pozyskania pędów z drzewa stanowiącego pomnik przyrody
PU233/2013 (353.9 KB) 7b w sprawie reasumpcji uchwały w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca
PU234/2013 (601.1 KB) 7c zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
PU235/2013 (750.2 KB) 7d w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kamienica Szlachecka
PU236/2013 (363.2 KB) 7e w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Stężycy
XXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  25 marca 2013 r.
PU240/2013 (382.1 KB) 10a w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
PU241/2013 (4.5 MB) 10b w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
PU242/2013 (407.1 KB) 10c w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PU243/2013 (807.2 KB) 10d w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki jej opłaty 
PU244/2013 (1.7 MB) 10e w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki jej opłaty 
PU245/2013 (7 MB) 10f w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki jej opłaty 
PU246/2013 (364.4 KB) 10g uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których w części nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
PU247/2013 (319 KB) 10i w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
PU248/2013 (3.2 MB) 10j w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2012
PU249/2013 (382 KB) 10k w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
PU250/2013 (2 MB) 10l w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
XXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  30 kwietnia 2013 r.
PU251/2013 (351.3 KB) 6a w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Józefa w Wygodzie
PU252/2013 (988.5 KB) 6b w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów
PU253/2013 (1.1 MB) 6c w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy Stężyca 
PU254/2013 (3.9 MB) 6d w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
PU255/2013 (4.9 MB) 6e w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018
PU256/2013 (4.3 MB) 6f w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy za rok 2012
XXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  18 lipca 2013 r.
PU279/2013 (930.5 KB) 3a w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Stężyca
PU280/2013 (5.4 MB) 3b w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013 – 2018
XXVII sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  10 września 2013 r.
PU 282/2013 (1.2 MB) 3a w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie działki stanowiącej  własność Gminy Stężyca
PU 283/2013 (681.9 KB) 3b w sprawie nadania nazwy  drodze  w miejscowości  Delowo
PU 284/2013 (7.8 MB) 3c w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części
obrębu geodezyjnego Czaple
PU 285/2013 (17.4 MB) 3d w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
PU 286/2013 (20.1 MB) 3e w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  obrębu geodezyjnego Stężyca
PU 287/2013 (25.1 MB) 3f w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  obrębu geodezyjnego Klukowa Huta
PU 288/2013 (49.5 MB) 3g w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka
PU 289/2013 (29.5 MB) 3h w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  obrębu geodezyjnego Sikorzyno
PU 290/2013 (23 MB) 3i w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części  obrębu geodezyjnego Szymbark
PU 291/2013 (37.7 MB) 3j w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego   obrębu geodezyjnego Łosienice
PU 292/2013 (3.7 MB) 3k w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko
PU 293/2013 (589.1 KB) 3l w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Gapowo i Stężyca
PU 294/2013 (562.2 KB) w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Gapowo
PU 295/2013 (45.5 MB) 3m w sprawie  uchwalenia  zmiany części  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Stężyca
PU 296/2013 (290.9 KB) 3n w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Stężyca do realizacji porozumienia z Gminą Sulęczyno dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Węsiory – Gapowo” i upoważnienia Wójta do podpisu tego porozumienia
PU 297/2013 (3.1 MB) zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
PU 298/2013 (4.9 MB) 3o zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2018
XXVIII sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  29 października 2013 r.
PU 299/2013 (610.2 KB) 3a w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty
PU 300/2013 (843.6 KB) 3b zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stężyca
PU 301/2013 (588.6 KB) 3c w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Stężyca
PU 302/2013 (1.4 MB) 3d o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Wschód
PU 303/2013 (2.3 MB) 3e o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie
PU 304/2013 (800.9 KB) 3f o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie
PU 305/2013 (1019.7 KB) 3g o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta
PU 306/2013 (7.7 MB) 3h w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Stężyca
PU 307/2013 (933.5 KB) 3i w sprawie reasumpcji uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki nr 426/2 i 427/2 oraz uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum obejmującego strefę D 017 – MN/U
XXX sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  3 grudnia 2013 r.
PU313/2013 (9.8 MB) 3a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
PU314/2013 str. 1-60 (42 MB) str. 61-114 (31.3 MB) 3b w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
PU316/2013 (566.7 KB) 3d w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa  w Wygodzie
PU317/2013 (592.4 KB) 3e w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy
PU318/2013 (3.3 MB) 3f w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stężyca na 2014rok
PU319/2013 (4.1 MB) 3g w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stężyca na lata 2014-2020
PU320/2013 (4.7 MB) 3h zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
PU321/2013 (926.8 KB) 3i zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
PU322/2013 (4.6 MB) 3j w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
PU323/2013 (1.3 MB) 3k w sprawie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne 
PU324/2013 (714.3 KB) 3l w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli etatu łączonego
PU325/2013 (1.2 MB) w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
PU326/2013 (1.9 MB) 3m o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum
PU327/2013 (727.2 KB) 3n zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów
PU328/2013 (837.7 KB) w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 


Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska - insp. ds. obsługi Rady Gminy i promocji
Czas wytworzenia: 2013-02-20 14:39:31
Czas publikacji: 2015-08-11 15:58:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak