ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO ROK 2014 

 

 

Nr uchwały
W sprawie
Jednolity identyfikator aktu
(dotyczy tylko publikowanych)
XXXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca z dnia 25 luty 2014 r.

XXXI/325/2014

PDF  (188.4 KB)

XML  (193.5 KB)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1131

XXXI/326/2014

PDF (205.2 KB)

XML (215.4 KB)
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1039

XXXI/327/2014

PDF (216.1 KB)

XML (222.2 KB)
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1040

XXXI/330/2014

PDF (321.6 KB)

XML (350.2 KB)
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1132

XXXI/332/2014

PDF (323.4 KB)

XML (351.1 KB)
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1142

XXXI/339/2014

PDF (1.6 MB)

XML (9.9 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Szymbark obejmującego część terenu oznaczonego symbolem C 040-MN/U
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1450

XXXI/340/2014

PDF (1.2 MB)

XML (2.9 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
– Stężyca Centrum.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1317

XXXI/344/2014

PDF (187.4 KB)

XML (198.1 KB)

zmieniająca Statut Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1133

XXXI/346/2014

PDF (285.2 KB)

XML (319.1 KB)
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1134

XXXI/347/2014

PDF (344.6 KB)

XML (407.5 KB)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1135

XXXI/348/2014

PDF (340.7 KB)

XML (539.1 KB)
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1143
XXXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 31 marca 2014 r.

XXXII/350/2014

PDF (328.4 KB)

XML (1.1 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gołubie http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1703

XXXII/352/2014

PDF (396.7 KB)

XML (402.8 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1704

XXXII/355/2014

PDF (348.5 KB)

XML (399.6 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1705

XXXII/356/2014

PDF (339.9 KB)

XML (526 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1706

XXXII/357/2014

PDF (4.1 MB)

XML (7.3 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Pierszczewo, w gminie Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1809
XXXIII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 12 maja 2014 r.

XXXIII/361/2014

PDF (197.5 KB)

XML (211.7 KB)

w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca.
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2069

XXXIII/364/2014

PDF (337.9 KB)

XML (528.5 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2083
XXXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 17 czerwca 2014 r.

XXXIV/369/2014

PDF (202.1 KB)

XML (214.5 KB)

w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolach wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę
Stężyca
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2472

XXXIV/370/2014

PDF (1.2 MB)

XML (1.9 MB)

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku orzeka nieważność §2 pkt 5, §4 ust. 2, §6 ust. 6 i §8 ust. 2 badanej uchwały – Uchwała RIO Nr 144/g277/D/14 z dnia 10 lipca 2014 r. - (kliknij tutaj aby pobrać).  (1.2 MB)

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2473

XXXIV/372/2014

PDF (523.5 KB)


XML (1 MB)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2014 - 2017 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2474

XXXIV/373/2014

PDF (1.6 MB)

XML (2.7 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2493

XXXIV/374/2014

PDF (1.3 MB)

XML (2.1 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino obejmującego działki nr 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2494

XXXIV/375/2014

PDF (794.2 KB)

XML (1.1 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko (działek nr 41/4 i 41/8) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2461

XXXIV/376/2014

PDF (5.5 MB)

XML (9.5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Wschód obejmującą tereny 011-MN, 017-MN, 022-MN/MR, 026-KDD, 031-KDW http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2495

XXXIV/382/2014

PDF (37.1 MB)

XML (61.9 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka, w gminie Stężyca

Stwierdzono nieważność załącznika nr 1 - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-V.4131.108.2014.JS WOJEWODY POMORSKIEGO

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2560

XXXIV/383/2014

PDF (16.2 MB)

XML (26.1 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2462

XXXIV/384/2014

PDF (18.2 MB)

XML (29.7 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klukowa Huta, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2528

XXXIV/385/2014

PDF (6.8 MB)

XML (11.7 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego CZAPLE, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2496

XXXIV/386/2014

PDF (27.7 MB)

XML (47.3 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łosienice, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2497

XXXIV/387/2014

PDF (8.8 MB)

XML (15.2 MB)

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zgorzałe, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2498

XXXIV/388/2014

PDF (316.5 KB)

XML (333.6 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na okręgi wyborcze http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2475

XXXIV/389/2014

PDF (341.5 KB)

XML (352.9 KB)

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosowania http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2476

XXXIV/390/2014

PDF (203.5 KB)

XML (209 KB)

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2477

XXXIV/391/2014

PDF (193.3 KB)

XML (200.5 KB)

w sprawie w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2478

XXXIV/393/2014

PDF (1.9 MB)

XML (4.1 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Nowe Czaple http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2479

XXXIV/397/2014

PDF (1.5 MB)

XML (3 MB)

w sprawie zaliczenia części ul. Raduńskiej w Stężycy do kategorii dróg gminnych http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2480

XXXIV/398/2014

PDF (381.2 KB)

XML (469.1 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2481

XXXIV/399/2014

PDF (340.8 KB)

XML (532.8 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=2482
XXXV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 25 sierpnia 2014 r.

XXXV/405/2014

PDF (336.5 KB)

XML (525.8 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3061

XXXV/406/2014

PDF (367.2 KB)

XML (439 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3062
XXXVI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 30 września 2014 r.

XXXVI/409/2014

PDF (393.8 KB)

XML (537.3 KB)
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3595

XXXVI/410/2014

PDF (338.3 KB)

XML (527 KB)
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014 - 2020 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3600

XXXVI/413/2014

PDF (1.2 MB)

XML (7.1 MB)
w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Potuły http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3544

XXXVI/416/2014

PDF (260.5 KB)

XML (275.1 KB)
w sprawie regulaminu korzystania z Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3569

XXXVI/417/2014

PDF (277.9 KB)

XML (302.5 KB)
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierząt http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3694

XXXVI/418/2014

PDF (203.3 KB)

XML (213.1 KB)
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3601

XXXVI/419/2014

PDF (194 KB)

XML (202.7 KB)
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3556

XXXVI/420/2014

PDF (1.8 MB)

XML (2.9 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno – Sikorzyno Północ http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3669

XXXVI/421/2014

PDF (1.6 MB)

XML (2.5 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo w zakresie działki nr 343 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3887

XXXVI/422/2014

PDF (24.1 MB)

XML (38.9 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego SZYMBARK, w gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3656

XXXVI/436/2014

PDF (190.1 KB)

XML (200.8 KB)

w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca

Stwierdzono nieważność uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 1 od słów: " , za wyjątkiem dzieci i młodzieży uczącej się, dla których określa się w wysokości - 1,51 zł" - Uchwała Nr 210/g277/P/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 października 2014r. (789.5 KB)

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3545

XXXVI/437/2014

PDF (189.2 KB)

XML (202.8 KB)
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3546

XXXVI/438/2014

PDF (187.1 KB)

XML (196.1 KB)
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3557

XXXVI/439/2014

PDF (184.3 KB)

XML (194.9 KB)
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Stężyca oraz uregulowania innych spraw dotyczących tej opłaty http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3558
XXXVII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 4 listopada 2014 r.

XXXVII/440/2014

PDF (282.6 KB)

XML (346.2 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4242

XXXVII/441/2014

PDF (191.6 KB)

XML (196.7 KB)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca. http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4136

XXXVII/442/2014

PDF (193.1 KB)

XML (198.2 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2015 roku http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4097
II Sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 16 grudnia 2014 r.

II/8/2014

PDF (608.6 KB)

XML (905.7 KB)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=58

II/9/2014

PDF (1.1 MB)

XML (2 MB)

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=59

II/10/2014

PDF (380.2 KB)

XML (524.7 KB)

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=60

II/15/2014

PDF (838.4 KB)

XML (2.9 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Nowe Czaple http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=61

II/16/2014

PDF (710.4 KB)

XML (2.4 MB)

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Kamienica Szlachecka http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=62

II/17/2014

PDF (602.5 KB)

XML (1.8 MB)

w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężyca http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=63

II/18/2014

PDF (1.9 MB)

XML (14.2 MB)

w sprawie zmiany przebiegu ulicy Aleja Jana Pawła II w miejscowości Klukowa Huta http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=64

II/19/2014

PDF (1.7 MB)

XML (16.1 MB)

w sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Klukowa Huta http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=65

II/23/2014

PDF (697.9 KB)

XML (1.5 MB)

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum (działka nr 37/20) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=216
 


Liczba odwiedzin : 1117
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2014-03-06 14:23:01
Czas publikacji: 2015-08-11 13:02:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak