PROJEKTY UCHWAŁ NA 2014 ROK 

 

  

Nr projektuNr w porządkuW sprawie
XXXI Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 25 luty 2014 r.

333/2014 (573.5 KB)

13a

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stężycy
334/2014 (581 KB)13bw sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
335/2014 (1.1 MB)13cw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
336/2014 (1.1 MB)13dw sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
337/2014 (821.4 KB)13ew sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do przeprowadzenia pilotażowego części Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
338/2014 (1.3 MB)13fw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu przez Gminę Sulęczyno Gminie Stężyca realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Stężycy
339/2014 (2.8 MB)13gw sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
340/2014 (586.6 KB)13hw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Somonino w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 
341/2014 (679.8 KB)13iw sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy
342/2014 (611.2 KB)13jw sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu sp. z o.o. w Stężycy prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Stężyca    i Delowo
343/2014 (781.8 KB)13kzatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
345/2014 (919.7 KB)13ło przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
346/2014 (1.6 MB)13mzmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymbark
347/2014 (1.8 MB)13nzmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sikorzyno
348/2014 (5.9 MB)13ńw sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark obejmującego część terenu oznaczonego symbolem C 040-MN/U 
349/2014 (5.2 MB)13ow sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum
350/2014 (544.1 KB)13pw sprawie wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Stężyca gruntów położonych w  Kamienicy Szlacheckiej i Zgorzałem 
351/2014 (661.2 KB)13rw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca
352/2014 (541.8 KB)13sw sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca
353/2014 (852.5 KB)13tzmieniająca Statut Gminy Stężyca
354/2014 (494.8 KB)13uw sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
355/2014 (2.7 MB)13ww sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych
XXXII Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 31 marca 2014 r.
359/2014 (935.6 KB)6aw sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Gołubie
360/2014 (1.3 MB)6bo przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
361/2014 (1.7 MB)6czmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stężyca na stałe obwody głosowania
362/2014 (267.5 KB)6dw sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
363/2014 (3.4 MB)6ew sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Stężycy za rok 2013
XXXIV Sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 17 czerwca 2014 r.
374/2014 (433.8 KB)h.1w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2013
375/2014 (261.6 KB)h.2w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2013
376/2014 (2.7 MB)6.1zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy za rok 2013
377/2014 (560.1 KB)6.2wyrażenia woli objęcia udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno” sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie
378/2014 (1.2 MB)6.3opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolach wchodzących w skład Zespołów Kształcenia i Wychowania prowadzonych przez Gminę Stężyca
379/2014 (3 MB)6.4ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
380/2014 (5.6 MB)6.5przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stężyca na lata 2014 – 2025
381/2014 (1.2 MB)6.6przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stężyca na lata 2014 – 2017
382/2014 (5.4 MB)6.7uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi
383/2014 (4.2 MB)6.8uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Borucino obejmującego działki nr 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9, 171/10, 171/11, 171/12
384/2014 (4.4 MB)6.9uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko (działek nr 41/4 i 41/8)
385/2014 (6 MB)6.10uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Wschód obejmującą tereny 011-MN, 017-MN, 022-MN/MR, 026-KDD, 031-KDW
386/2014 (827.9 KB)6.11o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (działka nr 242/8)
387/2014 (774.4 KB)6.12o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fragmentu wsi Żuromino – Żuromino Centrum (działka nr 172/1)
388/2014 (849.1 KB)6.13o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno dla części działki 103/6
389/2014 (909.1 KB)6.14o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark – Rejon Centrum Edukacji i Promocji Regionu teren 007-CEPR/P
390/2014 (917.2 KB)6.15o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca dla działki nr 32/5 położonej w obrębie geodezyjnym Gapowo
391/2014 (16.9 MB)6.16uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  obrębu geodezyjnego  Kamienica Szlachecka
392/2014 (12.6 MB)6.17uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
393/2014 (10.4 MB)6.18uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego  Klukowa Huta
394/2014 (10.5 MB)6.19uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu geodezyjnego Czaple
395/2014 (14.3 MB)6.20uchwalenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego  Łosienice
396/2014 (10.7 MB)6.21uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu geodezyjnego Zgorzałe
398/2014 (2.2 MB)6.23zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stężyca na okręgi wyborcze
399/2014 (1.4 MB)6.34zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stężyca na stałe obwody głosowania
400/2014 (555.1 KB)6.25zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężyca
401/2014 (655.4 KB)6.26zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężyca
402/2014 (673.6 KB)6.27przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Stężyca
403/2014 (925.1 KB)6.28nadania nazwy  drodze  w miejscowości  Nowe Czaple
404/2014 (1.1 MB)6.29wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach Łączyno 4A oraz Stare Czaple 37 na rzecz najemców
405/2014 (510.2 KB)6.30udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
406/2014 (956.8 KB)6.31nadania nazwy stanicy w miejscowości Stężyca
407/2014 (986.7 KB)6.32zaliczenia części ul. Raduńskiej w Stężycy do kategorii dróg gminnych
408/2014 (2.7 MB)6.33w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2014
409/2014 (1.9 MB)6.34w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień 30 września 2014 r.

420/2014 (570.8 KB)5.3w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
421/2014 (572.2 KB)5.4w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
422/2014 (818.6 KB)5.5w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Potuły
423/2014 (973.9 KB)5.6w sprawie nadania nazwy stanicy w miejscowości Stężyca
424/2014 (862 KB)5.7w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa w Wygodzie
425/2014 (908.7 KB)5.8w sprawie regulaminu korzystania z Nadraduńskiego Centrum Turystyczno Rekreacyjnego w Stężycy
426/2014 (2 MB)5.9w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwierząt
427/2014 (805.6 KB)5.10w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy
428/2014 (755.7 KB)5.11w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
429/2014 (592.8 KB)5.12zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia progu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca
430/2014 (5.9 MB)5.13w  sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu wsi  Sikorzyno  - Sikorzyno  Północ
431/2014 (4.9 MB)5.14w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu  geodezyjnego Gapowo w zakresie działki  nr 343
433/2014 (866.1 KB)5.16zmieniająca  uchwałę  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego  Stężyca
434/2014 (945.7 KB)5.17zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego obrębu  geodezyjnego  Niesiołowice
435/2014 (911 KB)5.18uchwała w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy  Stężyca
436/2014 (849.6 KB)5.19uchwała w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy  Szymbark
437/2014 (777.5 KB)5.20o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania   przestrzennego obrębu   geodezyjnego Gapowo, w  gminie Stężyca dla działki nr 302/2
438/2014 (1.2 MB)5.21 o  przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  wsi  Stężyca  D 041-MN/U
439/2014 (760 KB)5.22o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obrębu  geodezyjnego  Łączyno dla działki  nr  34/2
440/2014 (769.7 KB)5.23o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  obrębu  geodezyjnego  Potuły  dla działki  nr 65/9
441/2014 (720 KB)5.24o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego obrębu geodezyjnego  Stężyca działka  nr 552
442/2014 (993.9 KB)5.25 o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi  Czaple  teren  117-MN i 113-KX
443/2014 (745.9 KB)5.26o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi  Szymbark działka 317/5
444/2014 (13.1 MB)5.27w sprawie  oceny  aktualności  Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania   przestrzennego gminy Stężyca oraz ocena  aktualności miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego
445/2014 (875.7 KB)5.28w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
446/2014 (881.7 KB)5.29w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach Gminy Stężyca
447/2014 (1.2 MB)5.30w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca
448/2014 (587.4 KB)5.31w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty 
449/2014 (757.9 KB)5.32w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Stężyca oraz uregulowania innych spraw dotyczących tej opłaty
452/2014 (539.1 KB)5bzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia progu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca
453/2014 (593.1 KB)5cw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w obszarze Gminy Stężyca w 2015 roku
454/2014 (689.4 KB)5do przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Zgorzałe działka nr   146
455/2014 (731.3 KB)5eo przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Szymbark (działki nr 549)
456/2014 (760.6 KB)5fo przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Stężyca
457/2014 (788.6 KB)5go przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Stężyca
458/2014 (794.2 KB)5ho przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Stężyca działka nr   483/9
459/2014 (1.7 MB)5iw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2014 r.
460/2014 (13 MB)5jw sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las”
I sesja VII kadencji Rady Gminy Stężyca na dzień  września 2014 r.
8/20145aw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
9/20145bw sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015
10/20145czmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2014
11/2014 (492.6 KB)5dw sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa  w Wygodzie
12/2014 (518.9 KB)5ew sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy
13/2014 (3.2 MB)5fw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 
14/2014 (4.8 MB)5gw sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stężyca na lata 2015-2017 
15/2014 (906.1 KB)5hw sprawie nadania nazwy drodze  w miejscowości Nowe Czaple
16/2014 (852 KB)5iw sprawie nadania nazw drogom  w miejscowości Kamienica Szlachecka
17/2014 (801.1 KB)5jw sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Stężyca
18/2014 (908.4 KB)5kw sprawie nadania nazw drogom w miejscowości Klukowa Huta
19/2014 (874 KB)5lw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca
20/2014 (725.6 KB)o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Czaple  dla działek nr 316 i 324
21/2014 (762.7 KB)5mo przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka dla działki  nr 59/4
22/2014 (3.9 MB)5nw sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca Centrum (działka nr 37/20)
23/2014 (7.5 MB)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Gapowo  i Stężyca
24/2014 (553.1 KB)5ow sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stężyca do Związku Gmin Pomorskich
25/2014 (737.8 KB)5po przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Szymbark   dla działek  nr  568/10  i 568/17  
26/2014 (504.4 KB)5rzmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach Łączyno 4A oraz Stare Czaple na rzecz najemców
 


Liczba odwiedzin : 980
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2014-02-19 15:44:51
Czas publikacji: 2014-02-19 15:44:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak