Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2017

2018-04-10 15:04:58
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2016

2017-03-14 14:36:34
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015

2016-04-19 16:22:06
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014

2016-04-19 16:21:42
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013

 
2014-03-24 14:18:18
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012

Zasady, formy oraz zakres współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jej podstawie Rada Gminy Stężyca przyjęła: „Wieloletni Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 – 2015 rok” (Uchwała Nr IV/26/2010 z dnia 30 grudnia  2010 r.). Dokument ten określa kierunki polityki społecznej Gminy Stężyca na lata 2011 - 2015 w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podstawowym założeniem Programu było określenie zasad budowania partnerstwa pomiędzy Gminą Stężyca, a organizacjami pozarządowymi, celem jak najpełniejszej realizacji zadań publicznych.
16 listopada 2011 roku ogłoszono otwarty konkurs na zadania publiczne zlecone organizacjom pozarządowym, na który odpowiedziało 14 organizacji pozarządowych, które złożyły w sumie 20 wniosków.
W 2012 roku w budżecie Gminy Stężyca przyjętym Uchwałą Rady Gminy nr XI/107/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku, przeznaczono łącznie na zadania zlecane organizacjom pozarządowym 180.000 zł.
2013-03-29 13:21:16
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STĘŻYCA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2011

 
2012-03-26 14:06:28