Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Skarbnik

Skarbnik Gminy Stężyca

Imię i Nazwisko: Joanna Sowa
Funkcja: Skarbnik Gminy
Telefon: (58) 882 89 76
e-mail: stezyca@gminastezyca.pl
Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

2017-02-16 12:00:30
Kompetencje Skarbnika

Kompetencje Skarbnika Gminy

1. Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art.54 ust.1 ustawy o finansach publicznych w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
2. Prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy.
3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego.
4. Blokowanie planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań lub nadmiaru środków.
5. Dokonywanie bieżącej analizy i oceny realizacji budżetu i informowanie o tym Wójta.
6. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi.
7. Przygotowanie dokumentacji do opracowywania projektu budżetu Gminy.
8. Opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.
9. Przygotowanie dokumentacji do opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku
10. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy oraz projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących gospodarki finansowej oraz projektów unormowań wewnętrznych Urzędu zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej.
11. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy dotycząca unormowań wprowadzonych na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w zakresie gospodarki finansowej.
12. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów.
13. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi, w tym przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych tj. organizacjom pozarządowym i jednostkom określonym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
14. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ustalaniem należności budżetu i ich windykacją.
15. Sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy.
16. Sprawowanie nadzoru nad właściwym przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji.
17. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
18. Nadzorowanie przestrzegania zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych.
19. Realizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,
20. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.
21. Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy.
22. Nadzór nad rozliczaniem przez Urząd wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych.
23. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całością spraw w zakresie Wydziału Finansowego.
24. Opracowywanie zakresów czynności podległych pracowników.
25. Wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez Wójta Gminy.

2017-02-16 11:59:43