PROJEKTY UCHWAŁ NA 2015 ROK 

 

 

Nr projektu Nr w porządku W sprawie

III Sesja VII Kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 3 marca 2015 r.

32/2015 (212.7 KB)

9a

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze roku 2015
33/2015 (5.7 MB) 9b w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2015
34/2015 (5.4 MB) 9c w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 – 2020
35/2015 (730.7 KB) 9d zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Stężyca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
36/2015 (861.7 KB) 9e zatwierdzająca w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
37/2015 (419.3 KB) 9f w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
38/2015 (456.5 KB) 9g w sprawie uchylenia uchwały określającej wysokość diety dla członków Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy
39/2015 (556.8 KB) 9h w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stężycy
40/2015 (709.9 KB) 9i o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu obrębu  geodezyjnego Gapowo  dla działki  nr 297/1
41/2015 (821.1 KB) 9j o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu obrębu  geodezyjnego  Sikorzyno  dla działki  nr 75/10
42/2015 (866.1 KB) 9k o przystąpieniu  do sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu obrębu  geodezyjnego Łączyno  dla działki  nr  94/3
43/2015 (39.8 MB) 9l w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego Gminy Stężyca
44/2015 (59.1 MB) 9l w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Stężyca
45/2015 (1.7 MB) 9m w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stężyca w 2015 r.
46/2015 (500.1 KB) 9n w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Stężyca prawa własności gruntów Skarbu Państwa położonych w Szymbarku i Zgorzałem
47/2015 (472.7 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości z gminnego zasobu  nieruchomości Gminy Stężyca
48/2015 (507.5 KB) 9o w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Nowej Wsi
49/2015 (1.8 MB) 9p w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca
50/2015 (1.8 MB) 9r w sprawie regulaminu korzystania z Promenady im. Księdza Konrada Lubińskiego i Mariny Wodnej w Stężycy
51/2015 (816.6 KB) 9s w sprawie regulaminu korzystania z parku naukowo – rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe
52/2015 (808.8 KB) 9t w sprawie regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Borucinie
IV sesję VII  kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 31 marca 2015 r.
54/2015 (2.3 MB) 7a w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2015
55/2015 (3.2 MB) 7b w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
56/2015 (510.5 KB) 7c w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu
57/2015 (514.8 KB) 7d w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu
58/2015 (672.6 KB) 7e o przystąpieniu  do sporządzenia   miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu   obrębu  geodezyjnego  Gapowo  dla działki  118/1
59/2015 (656.5 KB) 7f o przystąpieniu  do sporządzenia   miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu   obrębu  geodezyjnego  Sikorzyno  dla działek nr  1/23, 1/24, 1/25, 1/26
60/2015 (693.3 KB) 7g o przystąpieniu  do sporządzenia   miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu   obrębu  geodezyjnego  Kamienica Szlachecka  dla działki nr 157
61/2015 (666.5 KB) 7h o przystąpieniu   do sporządzenia  zmiany  części studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (działka  nr  274/15 położona  w obrębie geodezyjnym Czaple)
62/2015 (697.3 KB) 7i o przystąpieniu   do sporządzenia  zmiany  części studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy Stężyca  (działka  nr  35/3 położona  w obrębie geodezyjnym Żuromino)
63/2015 7j w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  wsi  Gołubie – pomiędzy jeziorem  Dąbrowskim a torami  kolejowymi (w części  dotyczącej    terenu działki   nr 236/6)
64/2015 (19.7 MB) 7k w sprawie uchwalenia   miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego części   obrębu geodezyjnego Stężyca
65/2015 (22.1 MB) 7l w sprawie uchwalenia   miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego części   obrębu geodezyjnego  Gołubie
66/2015 (576.3 KB) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stężyca
67/2015 (518 KB) 7m zmieniająca uchwałę Nr III/47/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stężyca
68/2015 (1.5 MB) 7n zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Stężyca na stałe obwody głosownia
69/2015 (453.9 KB) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy
70/2015 (509.9 KB) 7o w sprawie zmian w statucie samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy
71/2015 (2.2 MB) 7u w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy
72/2015 (1.3 MB) 7p w sprawie regulaminu korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Stężyca
73/2015 (1 MB) 7r w sprawie regulaminu korzystania z obiektów stanowiących własność Gminy Stężyca
74/2015 (922.5 KB) 7s w sprawie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Stężycy
V sesję VII  kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 12 maja 2015 r.
79/2015 (448 KB) 5c w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej SP ZOZ w Stężycy za rok 2014
80/2015 (3.3 MB) 5d w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działki nr 14/4)
81/2015 (3.4 MB) 5e w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działki nr 51/9)
82/2015 (3.7 MB) 5f w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie – Gołubie Wschód
83/2015 (3.5 MB) 5g w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie
84/2015 (3.6 MB) 5h w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie
85/2015 (3.8 MB) 5i w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta
86/2015 (735.9 KB) 5j w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Kamienica Szlachecka   dla działki  nr  547/9
87/2015 (570 KB) 5k w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stężyca
88/2015 (939.2 KB) 5l w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wchodzących w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania, prowadzonych przez Gminę Stężyca
VI sesję VII kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 30 czerwca 2015 r.
89.2015 5h.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stężyca  za rok 2014
90.2015 5h.2 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2014
91.2015 6a w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze roku 2015
94.2015 6d w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników
95.2015 6e w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Stężyca"
96.2015 6f w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
97.2015 6g w sprawie udziału Gminy Stężyca w opracowaniu i wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
98.2015 6h w sprawie Gminnej Biblioteki Publicznej
99.2015 6i w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  części  obrębu geodezyjnego Sikorzyno
100.2015 6j w sprawie   uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu obrębu  geodezyjnego  Pierszczewo (działka  nr 116/7)
101.2015 6k w sprawie uchwalenia   miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego fragmentu  obrębu geodezyjnego Stężyca obejmującego działki  nr  524/2 i 690/3
102.2015 6l w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Stężyca – Stężyca  Centrum
103.2015 w sprawie  uchwalenia  zmian  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Gminy Stężyca (działka nr 123 Łosienice; działka nr  32/5 Gapowo)
104.2015 6m w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  części  studium  uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Stężyca (część obrębu Szymbark)
105.2015 6n o przystąpieniu  do sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Stężyca (część terenu  C 038 KDL)
106.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy  Stężyca (część obrębu Czaple)
107.2015 6o w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany  części  studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Stężyca (część obrębu  Żuromino)
108.2015 6u o przystąpieniu  do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu obrębu  geodezyjnego  Stężyca (użytek)
VII sesję VII kadencji Rady Gminy Stężyca w dniu 15 września 2015 r.
111.2015 5c w sprawie nadania imienia Przedszkolu wchodzącemu w skład Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
112.2015 5d w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
113.2015 5e w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Stężyca
114.2015 5f w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie badań naukowych na pomnikach przyrody na terenie gminy Stężyca
115.2015 5g w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Pierszczewo (działka nr  14/4)
116.2015 5h w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo
117.2015 5i w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu geodezyjnego Gapowo i Stężyca
118.2015 5j w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo dla działki nr 302/2
119.2015 5k w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Stężyca dla działki nr 668/8
120.2015 5l o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Borucino
121.2015 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu  geodezyjnego  Sikorzyno
122.2015 5m o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu  geodezyjnego Gapowo
123.2015 5n o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stężyca    (dla części obrębu geodezyjnego Łosienice)
124.2015 w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników
VIII SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
 125.2015 5a zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku w Gminie Stężyca
 126.2015 5b w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
 127.2015 5c w sprawie określenia wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny
 128.2015 5d w sprawie określenia wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny
 129.2015 5e zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Stężyca
 130.2015 5f w sprawie opłaty miejscowej
131.2015 5g w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania  psów w Gminie Stężyca i uregulowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty
132.2015 5h w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2015
133.2015 5i w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015 – 2022
134.2015 5j w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
135.2015 5k w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stężyca dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i  wykorzystywania
136.2015 5l w sprawie uchwalenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
137.2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kartuzach na kadencję 2016 - 2019
X SESJA VII KADENCJI RADY GMINY STĘŻYCA W DNIU 15 GRUDNIA 2015 R.
141.2015 5a w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
142.2015 5b w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
144.2015 5d w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Józefa w Wygodzie
145.2015 5e w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Stężycy
146.2015 5f w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Stężyca w Spółce ,,Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno" Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie
147.2015 5g w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej
148.2015 5h w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stężyca w 2016 roku.
149.2015 5i w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/124/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
150.2015 5j zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy
151.2015 5k w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stężyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020
152.2015 5l

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

153.2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej" realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (Konkurs nr RPPM.10.02.01 - IZ-01-22 - 001/15)
154.2015 5m zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
155.2015 5n w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca
156.2015 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Żuromino
157.2015 5o w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno w gminie Stężyca
158.2015 5u w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej na terenie Gminy Stężyca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
159.2015 5p w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Gołubie
160.2015 5r w sprawie zmiany przebiegu ulicy w miejscowości Gołubie.
161.2015 5s w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego, na rzecz Gminy Chmielno
162.2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycydo prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
163.2015 5t w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stężyca
 


Liczba odwiedzin : 1750
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Ismael Sikorski
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Butowska
Czas wytworzenia: 2015-12-10 13:42:17
Czas publikacji: 2016-01-15 09:03:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak