ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta

Znak sprawy: WG.271.1.2019.WC

Dotyczy:   zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, art. 138o ustawy Pzp: świadczenie usług pocztowych

Gmina Stężyca zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług społecznych:

 

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 j.t.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Termin składania ofert upływa w dniu: 14 stycznia 2019 r. o godz. 10:00.

Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy w terminie od daty zawarcia umowy przez okres24 miesięcy lub do końca okresu rozliczeniowego, w którym wynagrodzenie za świadczone usługi przekroczy wynagrodzenie określone w umowie.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

cena – znaczenie 60 %

liczba osób wykonujących działalność operacyjną na terenie województwa pomorskiego zatrudniona na umowę o pracę wg stanu na 30-09-2018  – znaczenie 40 %

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, warunki realizacji, kryteria oceny ofert zawiera zamieszczona poniżej Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

UWAGA

Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 17 stycznia 2019 r. godz. 10.00.                              

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.

 

Pkt. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: 17 stycznia 2019 r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 17 stycznia 2019 r. o godz. 10.15.

 

Pkt. 10.23 SIWZ w zakresie opisu opakowania - kopert zmienia się w zakresie terminu w następujący sposób:

„Nie otwierać przed dniem 17 stycznia 2019 r. godz. 10:15”

 

Załączniki

OPZ_poczta_1_2019.pdf

Data: 2019-01-07 15:42:14 Rozmiar: 630.67k Format: .pdf Pobierz

siwz_1_2019.pdf

Data: 2019-01-07 15:42:14 Rozmiar: 16.97M Format: .pdf Pobierz

wyjasnienia nr 1_1_2019.pdf

Data: 2019-01-11 11:31:58 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

zal5_umowa_1_2019_modyf_11012019.pdf

Data: 2019-01-11 11:31:58 Rozmiar: 725.13k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ciachowska Weronika
Czas wytworzenia: 2019-01-07 15:42:14
Czas publikacji: 2019-01-18 14:02:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak