PUBLIKACJA OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART. 19A UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U Z 2018 r. POZ. 450 z poźn.zm.) 

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę o treści:

 
  1. Jednostka ogłaszająca: WÓJT GMINY STĘŻYCA
  2. Data obowiązywania: od 20.06.2018 do 27.06.2018 (PUBLIKACJA OGŁOSZENIA)
  3. Nr oferty:AO-RG.525.2.2018.RB
  4. Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.): „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
  5. Tytuł zadania publicznego: „Historia to nasz skarb ”
  6. Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy: Stowarzyszenie Warownia Pirsneńska
  7. Termin realizacji zadania: 02.07.2018r. do 28.09.2018 r.
  8. Wysokość dofinansowania zadania publicznego: 1.800,00 zł(słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100)

Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 27 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca lub mailem na adres e-mail:
rbutowska@gminastezyca.pl

 

Załączniki

oferta - Historia to nasz skarb.pdf

Data: 2018-06-20 12:58:20 Rozmiar: 1.08M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 71
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Butowska Renata
Czas wytworzenia: 2018-06-20 12:58:20
Czas publikacji: 2018-06-20 13:12:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak