OFERTY NGO W TRYBIE BEZKONKURSOWYM (ART. 19 A) 

 

Artykuł 19 a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

Oferty składane w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ofertę realizacji zadania publicznego wraz z załącznikiem nr 1 oferent składa w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Stężyca,  ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca (parter budynku).

*Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie podpisanego oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie

*Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony organizacji, na każdej stronie. 

*Podpisy osób upoważnionych muszą być zgodne ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem (np. KRS) określającym sposób reprezentacji oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

*Do złożonej oferty należy dołączyć - Oświadczenie oferenta, które stanowi „załącznik nr 1 do oferty”

 

Załączniki

opp_2016_19a_sprawozdanie.doc

Data: 2018-05-10 15:12:56 Rozmiar: 80.5k Format: .doc Pobierz

opp_2016_19a_oferta.doc

Data: 2018-05-10 15:12:56 Rozmiar: 89k Format: .doc Pobierz

Załącznik nr 1 oswiadczenie_19a_kwiecien2018.docx

Data: 2018-05-10 15:12:56 Rozmiar: 26.11k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 67
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Butowska Renata
Czas wytworzenia: 2018-05-10 15:12:56
Czas publikacji: 2018-05-10 15:12:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak