DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNYCH 

 

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stężyca, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) są udostępnione na wniosek.

Instrukcja udostępnienia informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

 

1. Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosek powinien zostać złożony na formularzu (Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej), a jego rozpatrzenie następuje przez osobę merytorycznie odpowiedzialną na udzielenie informacji określonych we wniosku.
2. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe (tj. np. gdy zlokalizowanie informacji okaże się czasochłonne, informacja wymaga wyszukiwania i selekcjonowania w archiwum, projekt odpowiedzi na wniosek zostanie skierowany do zaopiniowania przez radcę prawnego itp.) wnioskodawca zostanie w tym terminie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz zostanie mu wskazany nowy termin, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
3. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot udostępniający informację w terminie 14 dni od złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty, która zostanie pobrana za udostępnienie informacji. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
4. Udostępnienie informacji następuje po wniesieniu opłaty ustalonej na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stężyca (zarządzenie nr 102/2018).
5. Przekazanie materiałów zawierających informację publiczną może być dokonane osobiście – za pokwitowaniem wnioskodawcy, przesłane przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub przesłane w drodze elektronicznej na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę.
6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowaniao udostępnienie informacji publicznej w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) następują w drodze decyzji, od której wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

 

Liczba odwiedzin : 1938
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska - p.o. Kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego
Czas wytworzenia: 2012-05-17 16:07:34
Czas publikacji: 2018-12-03 12:03:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak