TRYB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH 

 

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.  

Zasady tworzenia przepisów prawnych zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908). Podstawowe zasady określone w przywołanym rozporządzeniu:
-  podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw, wyznacza zadania lub kompetencje danego organu,
- w uchwale i zarządzeniu zamieszcza się przepisy prawne regulujące wyłącznie sprawy
z zakresu przepisu upoważniającego do wydania określonego aktu lub należące do zadań
i kompetencji organu,
- nie zamieszcza się w uchwale ani w zarządzeniu przepisów prawnych niezgodnych
z ustawą, na podstawie której są one wydane, oraz innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, a także przepisów prawnych niezgodnych z rozporządzeniami,
- nie powtarza się w uchwale i zarządzeniu przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń,
- tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego uchwała lub zarządzenie są wydawane.

Tryb opracowywania projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta w Urzędzie Gminy Stężyca został określony w rozdziale VI Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stężyca wprowadzonym Zarządzeniem   Nr 19/2010 Wójta Gminy Stężyca z dnia 15  kwietnia  2010 roku:
1. Projekty aktów prawnych opracowywane są przez właściwe rzeczowo stanowisko
pracy z inicjatywy własnej, na polecenie Wójta, Zastępcy Wójta oraz Sekretarza i Skarbnika
w ramach ich kompetencji.
2. Stanowisko opracowujące projekt uchwały  lub zarządzenia ma obowiązek uzyskać
akceptację  Wójta.
3. W przypadku, gdy w przygotowywaniu projektów aktów prawnych uczestniczy kilka
stanowisk Wójt wyznacza osobę koordynującą prace, do której należy nadzorowanie całokształtu prac przygotowawczych w stosunku do wszystkich stanowisk i wydawanie niezbędnych w tym zakresie dyspozycji.
4. Każdy projekt uchwały musi posiadać szczegółowe uzasadnienie merytoryczne, prawne
i celowościowe. W przypadku projektów uchwał Rady uzasadnienie to podpisuje Wójt.
5. Przygotowany i podpisany przez Wójta projekt uchwały Rady - stanowisko
opracowujące składa w Biurze Rady Gminy, które kieruje go do właściwych
merytorycznie komisji Rady w celu zaopiniowania.
6.Opinie i wnioski komisji Rady do projektu uchwały Biuro Rady Gminy przekazuje
Wójtowi.
7.Opracowany, ostateczny projekt uchwały Rady i inne materiały z nim związane
stanowisko opracowujące składa w Biurze Rady Gminy najpóźniej na 9 dni przed
terminem Sesji Rady .
8. Biuro Rady Gminy dostarcza radnym ostateczne projekty uchwał oraz inne
materiały z nimi związane, z zachowaniem odpowiednio terminów ustawowych.
9. Ewidencję uchwał Rady Gminy, do których wykonania zobowiązany jest Wójt
prowadzi stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

 

Liczba odwiedzin : 7401
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Stężycy
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Wolny
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Borzestowska - p.o. Kierownika Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego
Czas wytworzenia: 2011-11-09 16:11:23
Czas publikacji: 2011-11-09 16:11:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak